Wa­kay­po­m­pen na le­ve­ring brand­stof we­der­om op­ge­start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE ­ Na bij­kans 24 uur stil te heb­ben ge­le­gen, zijn de vier pom­pen van het Wa­kay­po­mp­ge­maal in het zuid­wes­ten van Nic­ke­rie, don­der­dag­mid­dag weer op­ge­start om de pa­die­ver­bou­wers die aan de lin­ker­oe­ver van de Nic­ke­rie­ri­vier hun land­bouw­are­aal heb­ben, in de ge­le­gen­heid te stel­len hun are­a­len met ir­ri­ga­tie­wa­ter te be­vloei­en.

Vol­gens di­rec­teur Ri­che­nel Small van het Over­lig­gend Wa­ter­schap Mul­ti­pur­po­se Co­ran­tijn Pro­ject (OWMCP), de in­stan­tie die be­last is met het be­heer van Wa­kay, was hij woens­dag ge­nood­zaakt de pom­pen uit te scha­ke­len door een te­kort aan brand­stof. Small geeft aan dat dit pro­bleem ech­ter snel was ver­hol­pen, om­dat de brand­stof­le­ve­ran­cier, NV Ma­dis­tri, don­der­dag na­dat de over­heid de no­di­ge mid­de­len be­schik­baar had ge­steld, die­sel voor een maand heeft ge­le­verd. Daar­naast heeft vol­gens Small de over­heid ook brand­stof ge­ga­ran­deerd door een twee­de le­ve­ran­tie vei­lig te stel­len. Hier­door zul­len de Wa­kay­po­m­pen lan­ger dan een maand ope­ra­ti­o­neel kun­nen zijn. Het be­richt dat de pom­pen wa­ren stil­ge­legd, kwam voor de pa­die­boe­ren als een gro­te te­leur­stel­ling, aan­ge­zien de mees­te pa­die­boe­ren net een aan­vang had­den ge­maakt met de nat­te grond­be­wer­king. “Ge­luk­kig dat het niet lang heeft ge­duurd en dat we vrij­dag za­gen dat de aan­voer van ir­ri­ga­tie­wa­ter in de aan­voer­ka­na­len weer op­ti­maal was”, legt een boer in de Weste­lij­ke Pol­ders de krant uit. Na­dat de boe­ren vrij­dag weer over ir­ri­ga­tie­wa­ter kon­den be­schik­ken heb­ben zij het af­ge­lo­pen week­end met man en macht ge­werkt om de grond­be­wer­king af te krij­gen, zo­dat zij snel kon­den over­gaan tot de in­zaai. Haast in al­le pol­ders wa­ren de boe­ren die hun grond­be­wer­king nog niet af had­den door een te­kort aan wa­ter, around-the­clock be­zig met hun trac­tor op het veld om de per­ce­len zaai­k­laar te ma­ken. An­de­re boe­ren die er nog niet aan toe wa­ren ge­ko­men om hun are­ alen te be­vloei­en, had­den in­mid­dels hun iten ge­o­pend zo­dat het per­ceel van wa­ter kon wor­den voor­zien. In ie­der ge­val is er nu ge­noeg wa­ter voor de boe­ren om ge­du­ren­de de in­zaai­pe­ri­o­de, die duurt tot en met 31 de­cem­ber, zon­der stag­na­ties de in­zaai te doen. Ech­ter spre­ken zij de hoop uit dat er ge­du­ren­de de in­zaai­pe­ri­o­de zich geen stag­na­ties meer voor­doen en dat de re­ge­ring haar ver­plich­ting je­gens de brand­stof­le­ve­ran­cier op tijd na­komt. “Zo kun­nen wij ook wer­ken aan een be­te­re pro­duc­tie”, vin­den de pa­die­boe­ren. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.