Voor­lich­tings­bij­een­kom­sten Prostaat Kan­ker Stich­ting Su­ri­na­me ook naar dis­tric­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ De Prostaat Kan­ker Stich­ting Su­ri­na­me heeft af­ge­lo­pen don­der­dag een voor­lich­tings­avond in Paramaribo ge­hou­den. De be­doe­ling hier­van was om de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving, in het bij­zon­der de man­nen, de no­di­ge in­for­ma­tie te ge­ven be­tref­fen­de pros­taat­kan­ker. Chas Warning, voor­zit­ter van de­ze stich­ting, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat ze in het ver­volg ook naar an­de­re dis­tric­ten zul­len gaan.

Vol­gens de voor­zit­ter was er naast het ver­strek­ken van in­for­ma­tie ook een uro­loog aan­we­zig, die op een een­vou­di­ge ma­nier heeft kun­nen ver­tel­len over de­ze ziek­te. Hij zegt dat de stich­ting, man­nen bij wie pros­taat­kan­ker ge­con­sta­teerd is, de no­di­ge in­for­ma­tie geeft wel­ke stap­pen ze ver­der kun­nen ne­men. Warning geeft ver­vol­gens aan dat de stich­ting ui­ter­lijk 1 ja­nu­a­ri een pro­fes­si­o­neel se­cre­ta­ri­aat wil ope­nen, waar de pa­ti­ënt sa­men met zijn fa­mi­lie te­recht kan voor de no­di­ge in­for­ma­tie. Ver­meld wordt dat er mo­men­teel in­for­ma­tie wordt ver­strekt mid­dels bij­een­kom­sten. Ver­der wordt er aan­ge­ge­ven dat de stich­ting een pa­ti­ën­ten­or­ga­ni­sa­tie is, die zich on­der an­de­re in­ten­sief be­zig­houdt met het ge­ven van voor­lich­ting en het be­har­ti­gen van de be­lan­gen van man­nen met pros­taat­kan­ker en hun naas­ten. Vol­gens hen is prostaat­ kan­ker een man­nen­ziek­te en de meest voor­ko­men­de vorm van kan­ker bij man­nen. Ech­ter wordt er ver­meld dat het net als an­de­re vor­men van kan­ker nog in de ta­boe­sfeer ver­keert. “Om de­ze vorm van kan­ker uit de ta­boe­sfeer te ha­len dient men zon­der eni­ge vorm van schaam­te er­over te pra­ten, al­dus Warning. Vol­gens hem moe­ten al­le man­nen die de leef­tijd van 45 jaar heb­ben be­reikt of ou­der zijn zich be­ge­ven naar de huis­arts om een PSA test te doen. De voor­zit­ter vraagt ver­der aan een­ie­der die de stich­ting wil on­der­steu­nen om con­tact op te ne­men op het te­le­foon­num­mer 0424 949.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.