Da­ta­bank zal bos­sen en na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen in beeld bren­gen

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - Mid­dels een da­ta­bank zal bin­nen­kort in­for­ma­tie over bos­sen en na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen voor het pu­bliek mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk zijn. REDD+ Com­mu­ni­ca­ti­ons of­fi­cer, Mar­lon Hoog­dorp, meldt dat de Stich­ting voor Bos­be­heer en Bos­toe­zicht (SBB) in sa­men­wer­king met de (FAO) als part­ner in UNREDD, het op­zet­ten van een open sour­ce da­ta­ba­se of­te­wel ge­o­por­tal heeft be­werk­stel­ligd.

“In de­ze da­ta­ba­se kan re­le­van­te bos­ge­re­la­teer­de da­ta wor­den ge­vi­su­a­li­seerd en toe­ge­voegd en zal voor het pu­bliek toe­gan­ke­lijk zijn via een Na­ti­o­naal Bos Mo­ni­to­rings­sys­teem (NFMS: Na­ti­o­nal Fo­rest Mo­ni­to­ring Sy­s­tem). Er zal een cen­traal punt zijn waar Su­ri­na­me al­le da­ta heeft over de na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen, bos­sen, land­be­dek­king en land­ge­bruik en an­de­re mi­li­eu­as­pec­ten. Ver­der zal het por­taal die­nen als plat­form voor part­ners ten be­hoe­ve van da­ta­va­li­da­tie en zal het te­vens ge­bruikt kun­nen wor­den om da­ta te de­len met het pu­bliek.” Er kun­nen ook sta­tis­tie­ken en gra­fie­ken die be­ter in­zicht kun­nen ver­schaf­fen aan be­leids­ma­kers, wor­den weer­ge­ge­ven op het por­taal. Voor con­fi­den­ti­ë­le en ge­voe­li­ge da­ta, zo­als uit­wis­se­ling tus­sen mi­nis­te­ries, zul­len er tech­ni­sche be­vei­li­gin­gen wor­den in­ge­bouwd om toe­gang daar­toe te re­gu­le­ren. Hoog­dorp zegt dat de be­voeg­de in­stan­ties in­for­ma­tie in de da­ta­ba­se kun­nen toe­voe­gen. Het stre­ven is het ge­o­por­taal be­gin de­cem­ber te lan­ce­ren.

Vol­gens Hoog­dorp vindt de op­zet van het ge­o­por­taal plaats in het ka­der van de uit­voe­ring van het REDD+ me­cha­nis­me in Su­ri­na­me, dat be­doeld is om duur­zaam be­heer en ge­bruik van on­ze na­tuur­lij­ke

Food and Agri­cul­tu­re Or­ga­ni­za­ti­on

hulp­bron­nen waar­on­der bos te be­vor­de­ren. In de­ze REDD+ Rea­dy­ness fa­se waar­in Su­ri­na­me zich mo­men­teel be­vindt, wor­den in­sti­tu­ti­o­ne­le ka­ders ver­sterkt en de Na­ti­o­na­le REDD+ Stra­te­gie ont­wik­keld. Een be­lang­rijk on­der­deel bin­nen de­ze fa­se, is het ont­wik­ke­len van een Na­ti­o­naal Bos Mo­ni­to­rings­sys­teem (NFMS), waar­voor SBB ver­ant­woor­de­lijk is. Bin­nen de ont­wik­ke­ling van een NFMS, wordt de be­schik­baar­heid en toe­gan­ke­lijk­heid van be­trouw­ba­re en up-to-da­te bos ge­re­la­teer­de in­for­ma­tie be­schouwd als cru­ci­aal voor een ef­fec­tie­ve par­ti­ci­pa­tie­ve aan­pak en ge­za­men­lij­ke be­sluit­vor­ming. Het hoofd­doel van het por­taal bin­nen het REDD+ pro­gram­ma is om de da­ta die ge­pro­du­ceerd is, be­schik­baar te ma­ken voor in­ter­na­ti­o­na­le rap­por­ta­ge. De­ze in­ter­na­ti­o­na­le trans­pa­ran­te rap­por­ta­ge is een ver­eis­te in het ka­der van be­ta­ling voor con­cre­te re­sul­ta­ten bin­nen het REDD+ pro­gram­ma. In de pe­ri­o­de van 17 tot 21 ok­to­ber was In­ge Jon­ck­hee­re, een ex­pert van FAO in Su­ri­na­me, om het con­cept van dit por­taal met de na­ti­o­na­le sta­ke­hol­ders vorm te ge­ven. Een van de be­slui­ten was dat het be­heer daar­van na­ti­o­naal moet plaats­vin­den, om­dat de­ze da­ta­bank van groot na­ti­o­naal be­lang is.

In dit ka­der heeft SBB sa­men met FAO, spe­ci­fiek voor da­ta­bank­be­heer­ders van ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties een trai­ning ge­hou­den van 14 no­vem­ber tot en met gis­te­ren. De­ze trai­ning werd in het Uni­ver­si­teit Com­pu­ter Cen­trum (UCC)ver­zorgd door Da­mi­a­no Giam­pa­oli, soft­wa­re-in­ge­ni­eur van de FAO. Tij­dens de work­shop zijn de vol­gen­de ac­ti­vi­tei­ten uit­ge­voerd: on­der­steu­ning bij de in­stal­la­tie en tu­ning van het sys­teem, ge­a­van­ceer­de trai­ning over de ont­wik­ke­ling van nieu­we func­ties bin­nen het por­taal en ge­a­van­ceer­de trai­ning over sta­tis­ti­sche func­ties en ruim­te­lij­ke da­ta­ma­na­ge­ment.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.