Eis cel­straf voor il­le­ga­le af­val­ex­port

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BREDA - Te­gen de voor­ma­li­ge di­rec­teu­ren van het in­mid­dels fail­lie­te pa­pier­ver­wer­kings­be­drijf Van Puij­fe­lik uit Breda zijn gis­te­ren in de recht­bank in Breda cel­straf­fen ge­ëist tot an­der­half jaar. Het be­drijf maak­te zich vol­gens of­fi­cier van jus­ti­tie Frank van Diem on­der meer schul­dig aan het il­le­gaal ex­por­te­ren van huis­hou­de­lijk af­val naar Chi­na.

De frau­de kwam in 2011 naar bui­ten toen de po­li­tie een gro­te in­val deed bij het be­drijf, waar 125 men­sen werk­ten. Bij de in­val wer­den twee di­rec­teu­ren op­ge­pakt. De al­ge­meen di­rec­teur hoor­de een strafeis van an­der­half jaar, de an­de­re twee zes en ne­gen maan­den.

Het be­drijf kocht huis­hou­de­lijk af­val uit En­ge­land on­der de voor­waar­de plas­tic en tex­tiel er­uit te sor­te­ren. Dat ge­beur­de ech­ter niet. Het werd recht­streeks ge­ëx­por­teerd naar Chi­na. Dat is van­we­ge Eu­ro­pe­se re­gels niet toe­ge­staan, om­dat on­dui­de­lijk is of het daar mi­li­eu­vrien­de­lijk wordt ver­werkt. “Or­di­nai­re mi­li­eu­cri­mi­ne­len”, noem­de Van Diem de di­rec­teu­ren daar­om.

Het be­drijf ver­stop­te het huis­hou­de­lijk af­val in zee­con­tai­ners ach­ter schoon pa­pier, dat wel mag wor­den ge­ëx­por­teerd naar Chi­na. Be­hal­ve de il­le­ga­le ex­port zou het be­drijf stel­sel­ma­tig te veel fac­tu­re­ren en weeg­brie­ven ver­val­sen. Na de ac­tie raak­te het be­drijf in ver­val. Klan­ten wil­den niet meer af­ne­men en in sep­tem­ber 2013 ging het be­drijf fail­liet.

De ver­de­di­ging komt van­daag aan het woord. Ad­vo­caat Ro­gier Hörch­ner van de ver­dach­ten noem­de zo­wel de in­houd van het re­qui­si­toir als de strafei­sen ab­surd.

(De Te­le­graaf/ fo­to: bn­de­stem.nl)

Oud pa­pier in het be­drijf Van Puij­fe­lik .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.