Dui­zen­den boe­ren heb­ben geen op­vol­ger voor hun be­drijf

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG – “Voor de mees­te Ne­der­land­se boer­de­rij­en met een boer op leef­tijd staat geen be­drijfs­op­vol­ger klaar”, meldt het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) gis­te­ren.

“Er zijn in Ne­der­land ruim 55.000 land­bouw­be­drij­ven, waar­van ruim 25.000 met een be­drijfs­hoofd van 55 jaar of ou­der. Van de­ze be­drij­ven heb­ben ruim tien­dui­zend een be­drijfs­op­vol­ger en de rest nog niet”, al­dus het CBS.

Een en an­der be­te­kent vol­gens het sta­tis­tiek­bu­reau dat de ko­men­de tien jaar ruim vijf­tien­dui­zend boer­de­rij­en zul­len ver­dwij­nen, of dat de be­drijfs­op­vol­ging op een an­de­re ma­nier moet wor­den op­ge­lost.

Hoe gro­ter het be­drijf, des te gro­ter blijkt wel de kans dat er een be­drijfs­op­vol­ger is. Bij melk­vee­be­drij­ven tel­de het CBS in door­snee het vaakst ie­mand die de lei­ding over de on­der­ne­ming op zich zou wil­len ne­men.

Ook voor gei­ten­be­drij­ven is de be­lang­stel­ling van een jon­ge­re ge­ne­ra­tie nog groot. De min­ste in­te­res­se voor be­drijfs­over­na­mes is er voor scha­pen­boer­de­rij­en en pot- en perk­plan­ten­be­drij­ven. Ook valt het op dat er in de noor­de­lij­ke pro­vin­cies door de bank ge­no­men meer kan­di­daat-be­drijfs­op­vol­gers rond­lo­pen dan in het zui­den van het land.

Het CBS liet zeer klei­ne boer­de­rij­en in het on­der­zoek bui­ten be­schou­wing. (NU/ fo­to: doe­je­droom­baan.nl)

Er staat voor mees­te Ne­der­land­se boer­de­rij­en met een boer op leef­tijd geen be­drijfs­op­vol­ger klaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.