Frie­zen heb­ben niets over voor MH17-mo­nu­ment

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

HARLINGEN - Uit een rond­gang van het Friesch Dag­blad blijkt dat Frie­se ge­meen­ten niet be­paald warm lo­pen voor een bij­dra­ge aan het MH17-mo­nu­ment bij Schip­hol. Vol­gens de krant trek­ken al­leen Op­ster­land, Acht­kars­pe­len en Harlingen de bui­del.

Bij de ramp met de MH17 kwa­men twee in­wo­ners van Op­ster­land om het le­ven. Die ge­meen­te heeft 750 eu­ro toe­ge­zegd voor het her­den­kings­bos en een ge­denk­te­ken in de buurt van Schip­hol. Acht­kars­pe­len, waar de ou­ders van de slacht­of­fers wo­nen, stelt 250 eu­ro be­schik­baar. Harlingen laat we­ten zich be­trok­ken te voe­len bij de ramp en heeft 1000 eu­ro toe­ge­zegd.

De Stich­ting Na­ti­o­naal Mo­nu­ment MH17 heeft voor het mo­nu­ment zo’n 1,5 mil­joen eu­ro no­dig. Aan de 10.000 groot­ste werk­ge­vers van Ne­der­land is een fi­nan­cie­le bij­dra­ge van 7,17 eu­ro per werk­ne­mer ge­vraagd. De aan­leg van een mo­nu­ment gaat na 2,5 jaar voor­be­rei­ding bin­nen­kort be­gin­nen. Er wor­den ter na­ge­dach­te­nis aan de vlieg­ramp waar­bij 298 men­sen over­le­den even­veel bo­men ge­plant in park Vijf­hui­zen vlak­bij lucht­ha­ven Schip­hol. De bo­men wor­den om­ringd door zon­ne­bloe­men. Eer­der werd al be­kend dat het mo­nu­ment op 17 ju­li vol­gend jaar moet wor­den ont­huld, exact drie jaar na de ramp. Door de vlieg­ramp op 17 ju­li 2014 kwa­men al­le in­zit­ten­den om het le­ven. On­der de 298 slacht­of­fers wa­ren 196 Ne­der­lan­ders. De vlucht van Ma­lay­sia Air­li­nes ver­trok van­af Schip­hol en werd neer­ge­scho­ten boven oor­logs­ge­bied in het oos­ten van Oe­kra­ï­ne.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.