Du­pont zegt sor­ry

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DORDRECHT - Che­misch be­drijf Du­pont be­tuigt spijt. De on­der­ne­ming uit Dordrecht be­treurt de lek­ka­ge van ge­vaar­lij­ke stof­fen op het fa­brieks­ter­rein en de slech­te com­mu­ni­ca­tie met om­wo­nen­den. “Men­sen zijn het ver­trou­wen in de fa­briek kwijt, en dat be­treu­ren we”, zegt di­rec­teur Eu­ro­pa Govert Grif­fi­oen.

In au­gus­tus ont­dek­te het be­drijf dat via een lek al twee da­gen lang de stof for­mal­de­hy­de naar bui­ten stroom­de. Bij de ont­dek­king was al 2730 ki­lo van het gif­ti­ge gas ver­vlo­gen.

“We zijn er niet trots op dat, dat is ge­beurd”, zegt Grif­fi­oen. Hij spreekt voor het eerst uit­ge­breid over de in­ci­den­ten op het fa­brieks­ter­rein en de on­rust in de wijk er­om­heen. “Dit soort in­ci­den­ten mag ge­woon niet voor­ko­men.”

Du­pont maak­te de om­vang van de lek­ka­ge pas an­der­hal­ve maand la­ter be­kend. Grif­fi­oen be­grijpt de zwa­re kri­tiek daar­op. “We wa­ren met ons­zelf be­zig en met het op­los­sen van het pro­bleem. We wa­ren de bui­ten­we­reld in ze­ke­re zin ver­ge­ten.”

Na­dat in ok­to­ber op­nieuw een lek­ka­ge plaats­vond, werd de fa­briek ge­du­ren­de een maand stil­ge­legd. De­ze week start Du­pont de fa­briek weer op. Grif­fi­oen: “We heb­ben de fa­briek vol­le­dig uit­ge­kamd om te voor­ko­men dat zo­iets nog een keer ge­beurt. Wat mij be­treft komt dit nooit meer voor.”

Het ima­go van Du­pont heeft eer­der al ern­sti­ge scha­de op­ge­lo­pen door de ja­ren­lan­ge uit­stoot van C8, een stof die sinds 2013 te boek staat als zeer zorg­wek­kend, maar waar in­tern al lan­ger zor­gen over wa­ren. Grif­fi­oen wil op die kwes­tie niet in­gaan, om­dat die nu valt on­der Che­mours, een af­split­sing van het be­drijf. Hij be­strijdt dat de lo­ca­tie van de fa­briek, vlak­bij een gro­te woon­wijk, ver­keerd is. “Wij heb­ben geen en­ke­le re­den om hier weg te gaan.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.