Één oor­deel mo­ge­lijk in pro­ces-Wil­ders

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

SCHIP­HOL - Vol­gens ad­vo­caat Geert-Jan Knoops is er maar één oor­deel mo­ge­lijk in de rechts­zaak te­gen Geert Wil­ders: “har­de vrij­spraak.” Dat heeft Knoops ge­zegd tij­dens zijn plei­dooi om de PVV-lei­der van ver­vol­ging vrij­ge­spro­ken te krij­gen van­we­ge diens ‘min­der, min­der’uit­spra­ken. De of­fi­cier van jus­ti­tie eis­te vo­ri­ge week een geld­boe­te van 5000 eu­ro in de zaak te­gen de po­li­ti­cus. Knoops ver­wacht­te gis­te­ren de ge­he­le dag no­dig te heb­ben voor het slot van zijn plei­dooi. Hij kon­dig­de gis­ter­mor­gen een be­toog van 106 pa­gi­na’s aan, in aan­vul­ling op de ruim tach­tig pa­gi­na’s die hij vrij­dag pre­sen­teer­de ter ver­de­di­ging van Wil­ders.

Eer­der voer­de de raads­man meer­de­re ju­ri­di­sche ar­gu­men­ten op waar­om zijn cli­ënt Geert Wil­ders vrij­ge­spro­ken moet wor­den van ver­vol­ging. Zo zou­den de uit­spra­ken van Wil­ders niet straf­baar kun­nen zijn, om­dat het slechts ver­ta­lin­gen zijn van de niet-straf­ba­re PVV-stand­pun­ten. Zijn ver­vol­ging is ge­ba­seerd op ‘machts­mis­bruik’ met ‘ge­ron­sel­de’ aan­gif­tes, op­ge­zweept door toen­ma­lig jus­ti­tie­mi­nis­ter Ivo Op­stel­ten tot ‘mas­sa­hys­te­rie’.

Aan het be­gin van het twee­de deel van zijn plei­dooi stel­de de straf­plei­ter dat het OM zijn ei­gen ide­o­lo­gie heeft toe­ge­past bij de ver­vol­gings­be­slis­sing en de ge­dach­te­po­li­tie heeft ge­ïn­tro­du­ceerd. Ook windt hij zich op­nieuw op over het ‘aan­gif­te­cir­cus’. De ad­vo­caat zou aan­wij­zin­gen heb­ben dat de po­li­tie met me­ga­foons op­riep om aan­gif­te te doen. “Ja, er wa­ren 6500 aan­gif­ten, maar er is in­mid­dels ook een pe­ti­tie vóór Wil­ders en die wordt al door meer dan 10.000 men­sen ge­steund.” Knoops gaat ver­der in op de vraag of Wil­ders in zijn ‘min­der Ma­rok­ka­nen’- uit­spraak de na­ti­o­na­li­teit of het staats­bur­ger­schap heeft be­doeld, in plaats van het be­grip ras. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie val­len Ma­rok­ka­nen on­der ‘ras’ en is Wil­ders op die grond straf­baar. Knoops be­strijdt dat.

Het OM eis­te vo­ri­ge week 5000 eu­ro boe­te te­gen Wil­ders we­gens groeps­be­le­di­ging en het aan­zet­ten tot haat en dis­cri­mi­na­tie. Knoops noemt het pro­ces een ka­ri­ka­tuur van vrij­heid van me­nings­ui­ting. Hij meent dat het OM Wil­ders de mond wil snoe­ren en de uit­spra­ken uit hun po­li­tie­ke con­text trekt. Wil­ders heeft in een tweet aan­ge­kon­digd de recht­bank la­ter de­ze week zelf te wil­len toe­spre­ken in mijn laat­ste woord bij het pro­ces te­gen de vrij­heid van me­nings­ui­ting. Eer­der wil­de hij niet naar de recht­bank ko­men. “Het is een got­spe dat ik moet te­recht­staan om­dat ik heb ge­spro­ken over min­der Ma­rok­ka­nen”, ver­klaar­de Wil­ders eer­der.

De rech­ter doet naar ver­wach­ting op 9 de­cem­ber uit­spraak.

(AD/ fo­to: pers­groep.net)

Ad­vo­caat Geert-Jan Knoops en Geert Wil­ders in het Jus­ti­ti­eel Com­plex Schip­hol voor het ver­volg van de straf­zaak te­gen Geert Wil­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.