Se­ni­o­ren uit­ge­kleed

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS - Het is fijn als er ie­mand is die je wil hel­pen bij je fi­nan­ci­ën. Maar veel ou­de­ren blij­ken te wor­den mis­bruikt door fa­mi­lie­le­den of man­tel­zor­gers.

DEN HAAG - Min­stens 30.000 se­ni­o­ren wor­den jaar­lijks fi­nan­ci­eel uit­ge­buit door fa­mi­lie­le­den of man­tel­zor­gers. Staats­se­cre­ta­ris Van Rijn (VWS) start sa­men met de Haag­se wet­hou­der voor Zorg, Kar­sten Klein, een cam­pag­ne die ou­de­ren be­wust moet ma­ken van de toe­ne­men­de ri­si­co’s van dit fi­nan­ci­ë­le mis­bruik.

Een van de mid­de­len is een spe­ci­aal kwar­tet­spel dat de alert­heid moet ver­ho­gen. Tij­dens de Week zon­der Ge­weld (21-27 no­vem­ber) kwar­tet­ten de Haag­se wet­hou­der en de staats­se­cre­ta­ris woens­dag met ou­de­ren uit Wa­te­ring­se Veld om hen at­tent te ma­ken op het ge­vaar ten prooi te val­len aan pro­fi­teurs.

De nieu­we be­wust­wor­dings­cam­pag­ne richt zich ook op de naar schat­ting 200.000 ou­de­ren in Ne­der­land die slacht­of­fer wor­den van gees­te­lij­ke en/of li­cha­me­lij­ke mis­han­de­ling.

Voor­beel­den van het fi­nan­ci­eel uit­mel­ken zijn het ge­brui­ken van oma’s pin­pas voor ei­gen bood­schap­pen of een vrij­wil­li­ger of man­tel­zor­ger die sie­ra­den ont­vreemdt.

“De­ze cij­fers over aan­tal­len ge­du­peer­den zijn het top­je van de ijs­berg”, zegt erf­af­wik­ke­laar Os­car Bal­ke­n­en­de over de ge­schat­te cij­fers die het mi­nis­te­rie aan­houdt. “Bo­ven­dien zal de­ze uit­bui­ting de ko­men­de ja­ren al­leen maar ern­sti­ger wor­den. De ou­de­re ge­ne­ra­tie van nu is na­me­lijk de al­ler­rijk­ste ou­de­re ge­ne­ra­tie die wij ooit heb­ben ge­had.”

Bal­ke­n­en­de is door de GGD Haag­lan­den, de ge­meen­te Den Haag en het mi­nis­te­rie van VWS in­ge­scha­keld om de alert­heid on­der ou­de­ren te ver­gro­ten. In het land geeft hij le­zin­gen daar­over, ook tij­dens de cam­pag­ne. “In mijn werk kwa­men mij na­la­ten­schap­pen on­der ogen van op­val­lend veel ou­de­ren die to­taal be­rooid ble­ken. Bij hun dood had­den ze geen cent meer op de bank. En dat ter­wijl ze bij hun le­ven ‘ruim’ ge­leefd had­den. Uit hun bank­af­schrif­ten bleek dat zich door toe­doen van der­den veel on­oor­ba­re za­ken had­den af­ge­speeld.”

Hij geeft het voor­beeld van een 93-ja­ri­ge in­woon­ster uit Delft die in­mid­dels in een

uit de wo­ning woon­zorg­cen­trum woont om­dat zij in­eens fi­nan­ci­eel vol­ko­men aan de grond zat. Daar­door kon zij niet lan­ger zelf­stan­dig blij­ven wo­nen. Vol­gens Bal­ke­n­en­de is haar huis­houd­ster on­langs op­ge­pakt om­dat ze de me­vrouw had ge­hol­pen bij de ver­koop van haar huis. Zij en haar man ble­ken een vol­macht te heb­ben af­ge­trog­geld. De ou­de me­vrouw blijkt op die ma­nier 50.000 eu­ro af­han­dig te zijn ge­maakt.

Os­car Bal­ke­n­en­de: “Vaak blij­ken een­za­me, al­leen­staan­de ou­de­ren naar de su­per­markt te gaan voor wat ge­zel­lig­heid. Ze drin­ken er een kop­je kof­fie, ho­pen op een praat­je. Pro­fi­teurs wé­ten dat. Zij zoe­ken de ou­de­ren daar doel­be­wust, in al­le ‘vrien­de­lijk­heid’ op bij de kof­fie­au­to­maat, en bie­den dan ver­vol­gens aan hun bood­schap­pen naar huis te bren­gen. Er wordt ook thuis nog een kop­je ge­dron­ken. En zo ont­staat een con­tact, dat plot­se­ling door de pro­fi­teur dreigt te wor­den af­ge­bro­ken om­dat die im­mers ook geld moet ver­die­nen. Het leidt er meest­al toe dat de ou­de­re dat ge­zel­schap niet wil mis­sen en geld aan­biedt. Van het een komt het an­der. (De Te­le­graaf/ fo­to: bto­zorg.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.