Meer be­jaar­de weg­ge­brui­kers moe­ten di­gi­ta­le op­fris­cur­sus doen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMERSFOORT - De di­gi­ta­le op­fris­cur­sus van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land is in an­der­half jaar tijd ruim 400.000 keer af­ge­no­men. De or­ga­ni­sa­tie gaat het ini­ti­a­tief de ko­men­de tijd meer on­der de aan­dacht van ou­de­ren bren­gen. Vei­lig Ver­keer Ne­der­land in­tro­du­ceer­de ruim een jaar ge­le­den de di­gi­ta­le op­fris­cur­sus waar weg­ge­brui­kers hun ei­gen ken­nis over het ver­keer kun­nen tes­ten. De test is sinds de lan­ce­ring meer dan 400.000 keer af­ge­no­men.

“De test blijkt in een dui­de­lij­ke be­hoef­te te voor­zien”, stelt woord­voer­der Rob Stomp­horst. “Veel ken­nis die is op­ge­daan om het rij­exa­men te ha­len, raak je als weg­ge­brui­ker in de loop van de tijd weer kwijt. Bo­ven­dien wor­den ver­keers­re­gels en bor­den nog­al eens aan­ge­past.” Wie er mid­dels de di­gi­ta­le test ach­ter komt de ver­keers­re­gels niet goed ge­noeg meer te be­heer­sen, kan een fy­sie­ke vaar­dig­heids­cur­sus doen van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land of een aan­tal bij­spij­ker­les­sen vol­gen. De­ze wor­den aan­ge­bo­den in al­le pro­vin­cies. Ve­le hon­der­den men­sen heb­ben hier de af­ge­lo­pen maan­den ge­bruik van ge­maakt. De di­gi­ta­le op­fris­cur­sus wordt om­armd door het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars, dat on­langs al een drin­gend ver­zoek deed aan de po­li­tiek om de ver­keers­vei­lig­heid één van de pri­o­ri­tei­ten van het vol­gen­de ka­bi­net te ma­ken. Som­mi­ge ver­ze­ke­raars ver­goe­den (een deel van) de kos­ten als ou­de­ren ge­bruik ma­ken van een ex­tra vaar­dig­heids­cur­sus.

Ook ou­de­ren­bond ANBO steunt de test en gaat het ini­ti­a­tief de ko­men­de tijd ac­tie­ver on­der de aan­dacht van haar doel­groep bren­gen. “Veel ou­de­ren kun­nen nog pri­ma rij­den”, stelt woord­voer­der Re­née de Vries. “Maar het is voor veel men­sen goed om hun ken­nis op te fris­sen. Vaak is een di­gi­ta­le test of een paar ex­tra prak­tijk­les­sen al vol­doen­de om de punt­jes op de i te zet­ten.”

De Eu­ro­pe­se Unie maak­te vrij­dag be­kend dat Ne­der­land is ge­zakt in de lijst met ver­keers­vei­li­ge lan­den. In 2015 steeg het aan­tal ver­keers­slacht­of­fers met 11 pro­cent. De re­la­tief ge­vaar­lijk­ste weg­ge­brui­kers zijn jon­ge twin­ti­gers en tach­tig­plus­sers. Voor­al die laat­ste groep wordt de ko­men­de ja­ren door de ver­grij­zing van de sa­men­le­ving al­leen maar gro­ter. De helft van al­le Ne­der­lan­ders boven de 75 jaar is nog in het be­zit van een gel­dig rij­be­wijs. De ANBO be­klem­toont dat de vaar­dig­heid van ou­de­re weg­ge­brui­kers niet op een be­paal­de leef­tijd vast te pin­nen is. Se­ni­o­ren moe­ten zelf be­pa­len of zij te­gen nieu­we fy­sie­ke be­per­kin­gen aan­lo­pen die de rij­vaar­dig­heid kun­nen be­ïn­vloe­den. In dat ge­val wordt het aan­be­vo­len een zorg­ver­le­ner zo­als een arts om ad­vies te vra­gen.

“Het is al­tijd las­tig voor ou­de­re men­sen om te er­ken­nen dat een deel van hun zelf­stan­dig­heid wordt be­perkt”, er­kent De Vries. “Maar ver­min­derd zicht, slech­ter ge­hoor of het ge­bruik van nieu­we me­di­cij­nen kun­nen op de weg se­ri­eu­ze ri­si­co­fac­to­ren zijn. Het is heel goed om vra­gen daar­over te de­len met een ob­jec­tie­ve ex­ter­ne par­tij.”

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.