Span­nin­gen lei­den tot ge­weld in Am­ster­dam­se mos­kee

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Span­nin­gen tus­sen tra­di­ti­o­ne­le ge­lo­vi­gen en sa­la­fis­ti­sche ac­ti­vis­ten in de Al Um­mah Mos­kee aan het Au­gust Al­le­bé­plein in Am­ster­dam heb­ben ge­leid tot fy­siek ge­weld. De tach­tig­ja­ri­ge muad­din (op­roe­per tot ge­bed) werd te­gen de grond ge­werkt door de broer van de imam. Dat is te zien op een film­pje van de be­wa­kings­ca­me­ra in de mos­kee, ge­da­teerd op 10 no­vem­ber. De muad­din heeft na zes da­gen aan­gif­te ge­daan.

Een woord­voer­der van stads­deel Nieuw-West be­ves­tigt het in­ci­dent en meldt dat de aan­val­ler op de vlucht is ge­sla­gen. Naar ver­luidt is hij in Ma­rok­ko. De po­li­tie is naar hem op zoek. Vi­ce­voor­zit­ter Lah­cen Fa­rah van de Al Um­mah Mos­kee zegt de zaak hoog op te ne­men. Een groep jon­ge­ren pro­beert vol­gens hem de macht in de mos­kee over te ne­men. De aan­val­ler, be­gin veer­tig, zou ook imam zijn ge­weest in Os­dorp en Geu­zen­veld.

Op het film­pje is te zien hoe een jon­ge man in tra­di­ti­o­ne­le kle­dij bin­nen­komt en een trap op loopt, waar­na hij ge­a­gi­teerd wordt aan­ge­spro­ken door de muad­din. De man komt daar­op te­rug naar be­ne­den en loopt woe­dend op de ou­de man toe. Hij werkt hem met grof ge­weld te­gen de grond. Met ge­he­ven vin­ger spreekt de aan­val­ler de muad­din toe. Die krab­belt dui­de­lijk ge­schrok­ken op en maakt zich uit de voe­ten, ach­ter­volgd door zijn be­la­ger. Vol­gens voor­ma­lig stads­deel­voor­zit­ter Ah­med Mar­couch, oud-woord­voer­der van de Unie van Ma­rok­kaan­se Mos­kee­ën in Ne­der­land, is er in de mos­kee al ge­rui­me tijd spra­ke van span­ning tus­sen de ou­de ge­lo­vi­gen en een groep sa­la­fis­ti­sche ac­ti­vis­ten. “Ken­ne­lijk zijn ze er in­mid­dels in ge­slaagd door te drin­gen op sleu­tel­po­si­ties”, zegt hij.

Sala­fis­ten pro­be­ren vol­gens hem steeds va­ker mos­kee­ën over te ne­men. Tot er­ger­nis van de tra­di­ti­o­ne­le ge­lo­vi­gen blij­ven ze vaak in groep­jes in en bij de mos­kee rond­han­gen. Op die ma­nier pro­be­ren zij let­ter­lijk ter­ri­to­ri­um te ver­o­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.