Suc­ces­vol­le sport­dag voor kin­de­ren met be­per­king

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT - Met een sport­dag voor kin­de­ren met een be­per­king heeft de Ilon­ka El­mont Foun­da­ti­on mo­du­le 2 van het vier­daag­se Rea­dy&Able Train de Trai­ner­pro­gram­ma af­ge­slo­ten. Tij­dens dit pro­gram­ma dat van 18 tot en met 21 no­vem­ber werd ge­or­ga­ni­seerd met on­der­steu­ning van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de, Wings of Sup­port (KLM) en Self Re­li­an­ce zijn 22 en­thou­si­as­te sport­coa­ches ge­cer­ti­fi­ceerd. Dit Train de Trai­ner­pro­gram­ma bood de cu­s­is­ten niet al­leen de kans om hun trai­nings­vaar­dig­he­den aan te scher­pen en uit te brei­den, maar het ging ook die­per in de ma­te­rie ten op­zich­te van de voor­af­gaan­de Rea­dy&Able Train de Trai­ner pro­gram­ma’s.

Bij de start van het Train de Trai­ner­pro­gram­ma be­na­druk­te zo­wel de on­der­di­rec­teur Ken­neth Ja­liens (Mi­nis­te­rie van Sport en Jeugd­za­ken) en het hoofd Bu­reau Spe­ci­aal On­der­wijs Mar­jo­ri Strui­ken (Mi­nis­te­rie On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur) het be­lang van dit pro­gram­ma voor kin­de­ren met een be­per­king en de nood­zaak van kwa­li­ta­tief goed op­ge­lei­de sport­coa­ches.

De­ze sport­dag mar­keer­de ook het ein­de van het UTSN Twin­ning pro­ject Spe­ci­al Heroes Su­ri­na­me Sport&Be­we­gen (on­der­steund door het Ne­der­lands Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken) dat de af­ge­lo­pen 18 maan­den op 15 scho­len uit het Spe­ci­aal On­der­wijs ge­hou­den is. “Het is voor ons een bij­zon­der mo­ment om­dat on­ze drie gro­te pro­jec­ten, het Rea­dy&Able Train de Trai­ner pro­gram­ma, Spe­ci­al Heroes Su­ri­na­me Sport&Be­we­gen en Spe­ci­al Edi­ti­on (sport­da­gen voor kin­de­ren met een be­per­king) el­kaar juist op de­ze dag kruis­ten”, al­dus Ilon­ka El­mont.

Als prak­tijk on­der­deel en exa­men werd door de cur­sis­ten op het Emi­le de la Fuen­te­sport­com­plex een sport­dag voor kin­de­ren met een be­per­king ge­or­ga­ni­seerd waar ruim 165 kin­de­ren af­kom­stig van de Ju­les Fer­nan­des­school, Hui­ze Bet­hel­ja­da, Stich­ting Hub­sti­na en de My­tyl­school heb­ben mee­ge­sport.

Tij­dens de­ze sport­dag heeft de Foun­da­ti­on zich ook mo­gen ver­heu­gen op de deel­na­me van bij­zon­de­re gas­ten waar­on­der de Ne­der­land­se am­bas­sa­deur Ernst Noor­man en zijn vrouw Hen­ne­ke Ij­ke­len­stam, Ema­nu­el San­vi­si, Lu­cien Car­bin en Pris­cil­la Da­vids die al­len flink heb­ben mee­ge­daan met de kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.