Doch­ter Sri­de­vi klaar voor de­buut

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De oud­ste doch­ter van Bol­ly­wood­ac­trcie Sri­de­vi is klaar voor haar gro­te ac­teer­de­buut. Jhan­vi Kap­oor, die vo­rig jaar haar stu­die af­rond­de, maakt zich op voor haar de­buut in een film van re­gis­seur­pro­du­cent Ka­ran Jo­har. De 19-ja­ri­ge zou naar ver­luidt de hoofd­rol gaan spe­len in de Bol­ly­wood­re­ma­ke van de Ma­ra­thi film Sai­rat. Pro­du­cent Bo­ney Kap­oor, va­der van Jhan­vi, be­ves­tigt het nieuws. “Ka­ran heeft ons in­der­daad be­na­derd met de vraag of Jhan­vi klaar is voor een film­car­ri­è­re. Wij heb­ben hen al­le­bei on­ze toe­stem­ming en ze­gen ge­ge­ven. Ka­ran heeft re­cent de re­ma­ke-rech­ten be­mach­tigd van de film Sai­rat, dus het kan zijn dat zij daar haar ac­teer­de­buut mee maakt. Maar ei­gen­lijk we­ten wij niet veel meer.” Bo­ney voegt toe dat de kin­de­ren van ac­teurs het al­tijd moei­lijk heb­ben, om­dat ze con­stant wor­den ver­ge­le­ken met hun ou­ders. “Het zal niet mak­ke­lijk wor­den, maar Jhan­vi heeft de fo­cus en con­cen­tra­tie van haar moe­der ge­ërfd.” Ka­ran is mo­men­teel ook be­zig met het sa­men­stel­len van de cast voor Stu­dent of the Year 2. Het kan ook zijn dat hij Jhan­vi deel laat uit­ma­ken van de­ze film. Hij wil graag ‘nieu­we ge­zich­ten’ voor de­ze film. Zo we­ten we dat hij zijn zin­nen had ge­zet op, Is­haan Khat­tar, het stief­broer­tje van ac­teur Sha­hid Kap­oor. De­ze jon­gen werk­te re­cent als as­sis­tent-re­gis­seur bij de film Ud­ta Pun­jab. Maar de film­ma­ker kon­dig­de niet lang te­rug aan dat Ti­ger Shroff een van de hoofd­rol­spe­lers is. Is Is­haan nu nog in de ra­ce voor de twee­de man­ne­lij­ke hoofd­rol? Daar­naast had Ka­ran voor de vrou­we­lij­ke hoofd­rol Sa­ra Ali Khan in ge­dach­te. De doch­ter van Saif Ali Khan heeft re­cent een com­ple­te me­ta­mor­fo­se ge­had. Vol­gens de laat­ste ge­ruch­ten was dit al­le­maal ge­pland, om­dat zij bin­nen­kort haar gro­te de­buut zal ma­ken op het wit­te doek. Ook de klein­doch­ter van Ami­tabh Bachchan, Na­vya Na­ve­li Nan­da, is naar ver­luidt in de ra­ce voor de rol. Wie de an­de­re hoofd­rol­len zul­len ver­vul­len, blijft een gro­te ver­ras­sing. (bol­ly­wood.nl/ fo­to: l.yimg.com)

Ci­ti­zen Fes­ti­val In­dia 2016.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.