Dee­pi­ka te lang voor Sha­hid Kap­oor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Fil­mer San­jay Leela Bhan­sa­li, die on­langs een look­test met Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne en Sha­hid Kap­oor deed voor zijn vol­gen­de film­bi­o­gra­fie, Pad­ma­va­ti, heeft een nieuw di­lem­ma. Zijn hel­din is lan­ger dan de held. Ge­luk­kig heeft de fil­mer een ma­nier ge­von­den om de twee even lang te la­ten lij­ken op het scherm. Hij is al be­gon­nen met de op­na­mes van zijn his­to­ri­sche film. Dee­pi­ka speelt Ra­ni Pad­ma­va­ti, ter­wijl Sha­hid haar man, Ra­tan Singh, de Ma­ha­rad­ja van Me­war is en Ran­veer Singh ver­tolkt de rol van Alaud­din Khil­ji. Ra­tan Singh stond be­kend als een zwak­ke ko­ning die zijn ko­nink­rijk en zijn vrouw ver­liest aan Khil­ji. Pad­ma­va­ti is een ver­haal van een ko­nin­gin die haar waar­dig­heid en trots houdt tot het ein­de van haar le­ven. Ge­zien het feit dat Ra­j­put krij­gers, in het bij­zon­der de ko­nin­gen lan­ger wa­ren dan hun ko­nin­gin­nen, wil San­jay dit as­pect van de ge­schie­de­nis he­le­maal niet ne­ge­ren. Ook is het een tra­di­tie van de Ra­j­put om con­ser­va­tief te zijn. Dee­pi­ka en Sha­hid moesten ver­moe­de­lijk een ma­nier be­den­ken om even lang te lij­ken. Het valt nog te be­zien of Sas­ha gaat kie­zen voor hak­ken of niet, als hij met de Ba­ji­rao Mas­ta­ni-ac­tri­ce be­gint te fil­men. Ge­zegd wordt dat de film een van de duur­ste films van Bol­ly­wood zal zijn. Pad­ma­va­ti moet 17 no­vem­ber 2017 in pre­mi­è­re gaan.

(in­di­a­ti­mes.com / fo­to: wall­pa­pers­wi­de­free.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.