Jef­fe­ries ver­laagt koers­doel AB InBev

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Jef­fe­ries heeft het koers­doel voor AB InBev ver­laagd van 126,00 naar 111,00 eu­ro met een on­ver­an­der­de koop­aan­be­ve­ling. Dit bleek gis­te­ren uit een sec­tor­rap­port van de Ame­ri­kaan­se za­ken­bank.

De koers van AB InBev werd vol­gens de ana­lis­ten ne­ga­tief be­ïn­vloed door de stij­gen­de ren­de­men­ten op obli­ga­ties, zor­gen over de ba­lans­po­si­tie en de markt­ont­wik­ke­lin­gen in Bra­zi­lië.

De markt­vor­sers merk­ten op dat de stij­gen­de ren­tes meer vo­la­ti­li­teit kun­nen op­le­ve­ren, maar ze vin­den de zor­gen over de ba­lans­po­si­tie over­dre­ven. Ook bij een stij­gen­de ver­hou­ding tus­sen net­to­schuld en be­drijfs­kas­stroom (Ebit­da) tot meer dan 5 is er vol­gens de bank nog vol­doen­de ruim­te om di­vi­dend uit te ke­ren. De pro­ble­men in Bra­zi­lië zijn vol­gens de ana­lis­ten al in de koers ver­werkt. Daar­bij re­ke­nen zij niet op een struc­tu­re­le winst­ver­la­ging.

AB InBev pres­teert vol­gens de ana­lis­ten goed op het ge­bied van kos­ten­be­spa­rin­gen en ge­lo­ven dat een om­zet­groei van 6 pro­cent op de mid­del­lan­ge ter­mijn mo­ge­lijk is, ge­zien de markt­po­si­tie van het fu­sie­be­drijf AB InBev-SABMil­ler. De ana­lis­ten stel­den dan ook dat het aan­deel AB InBev kan wor­den op­ge­pikt in aan­loop naar de jaar­cij­fers op 2 maart, wan­neer de markt­vor­sers een up­da­te ver­wach­ten over de syn­er­gie­ën.

Het aan­deel AB InBev no­teer­de gis­te­ren op een vrij­wel vlak­ke beurs 0,1 pro­cent ho­ger op 95,42 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: leek­en­ne­dy.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.