Nik­kei sluit ho­ger na op­ti­mis­me over OPEC

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TOKIO - De Ja­pan­se beurs is gis­te­ren ho­ger ge­slo­ten. Het op­ti­mis­me over een aan­staand ak­koord over de be­per­king van de olie­pro­duc­tie door lan­den van olie­kar­tel OPEC gaf de toon­aan­ge­ven­de Nik­kei een ste­vi­ge zet in de goe­de rich­ting.

De Nik­kei sloot ui­t­ein­de­lijk 0,8 pro­cent ho­ger op 18.106,02 pun­ten. Voor­al grond­stof­be­drij­ven za­ten door de stij­ging van de olie­prij­zen in de lift.

In­pex, Ja­pans groot­ste olie- en gas­win­nings­be­drijf, won ruim 3 pro­cent aan beurs­waar­de. Ja­pan Pe­tro­le­um Ex­plo­ra­ti­on steeg 3 pro­cent.

Vol­gens de Iraan­se mi­nis­ter van Olie is een over­een­komst op de OPEC-top in We­nen la­ter de­ze maand ‘zeer waar­schijn­lijk’.

Af­ge­lo­pen week zei­den be­winds­lie­den uit Sau­di-Ara­bië en Al­ge­rije even­eens dat ze ver­wach­ten dat het de OPECle­den gaat luk­ken om eind no­vem­ber een de­fi­ni­tief ak­koord te be­rei­ken. Over­aan­bod op de olie­markt zet­te de prij­zen de af­ge­lo­pen ja­ren flink on­der druk. Ook een da­ling van de yen ten op­zich­te van de dol­lar had een po­si­tief ef­fect op de aan­de­len in de Ja­pan­se hoofd­stad. De zwak­ke­re Ja­pan­se munt zet­te ex­por­te­ren­de be­drij­ven zo­als So­ny en Toyo­ta dui­de­lijk in de plus.

El­ders in Azië gin­gen de in­di­ces juist voor­al om­laag. De Kos­pi in Se­oul zak­te 0,3 pro­cent en in Syd­ney ein­dig­de de All Or­di­na­ries 0,2 pro­cent la­ger. De Hang Seng in Hong­kong stond tus­sen­tijds 0,1 pro­cent in de plus.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.