Sar­ko­zy al in eer­ste ron­de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen uit­ge­scha­keld

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Ex-pre­mier Fran­çois Fil­lon lijkt de pre­si­dents­kan­di­daat van de Re­pu­bli­kei­nen in Frank­rijk te wor­den. Hij won de eer­ste ron­de van de Re­pu­bli­kein­se voor­ver­kie­zin­gen met rui­me voor­sprong op zijn ri­va­len Alain Jup­pé en Ni­co­las Sar­ko­zy. Na­dat 90 pro­cent van de stem­men was ge­teld, stond Fil­lon op 44,2 pro­cent, Jup­pé op 28,3 pro­cent en Sar­ko­zy op 20,8 pro­cent. Ni­co­las Sar­ko­zy gaf zijn ver­lies toe en maak­te be­kend zich de­fi­ni­tief te­rug te trek­ken uit de po­li­tiek. “Het is tijd een le­ven te be­gin­nen met meer aan­dacht voor pri­vé­pas­sies en min­der aan­dacht voor pu­blie­ke pas­sies”, zei hij te­gen zijn aan­hang. Zijn po­li­tie­ke co­me­back, in­ge­zet in sep­tem­ber 2014, is daar­mee mis­lukt. In de twee­de ron­de van de voor­ver­kie­zin­gen, aan­ko­men­de zon­dag, zal Fil­lon te­gen Alain Jup­pé uit­ko­men, bur­ge­mees­ter van Bor­deaux en ex-pre­mier. Daar­bij is Fil­lon zwaar fa­vo­riet. Hij heeft al een rui­me voor­sprong en de stem­men van de recht­se Sar­ko­zy zul­len eer­der naar de even­eens recht­se Fil­lon gaan dan naar Jup­pé, die meer naar het mid­den neigt.

De op­mars van Fil­lon is spec­ta­cu­lair. Een maand ge­le­den scoor­de hij rond de 10 pro­cent in de pei­lin­gen. In een gro­te poll voor Le Mon­de werd hem don­der­dag nog 22 pro­cent ge­ge­ven. An­de­re pei­lin­gen ga­ven hem 30 pro­cent, maar nie­mand voor­zag dat hij zo ruim zou win­nen. De op­mars van Fil­lon is zo­wel ten kos­te ge­gaan van Alain Jup­pé als van Ni­co­las Sar­ko­zy. Jup­pé stond lan­ge tijd rond de 40 pro­cent, Sar­ko­zy rond de 30 pro­cent. Sa­men le­ken zij om de Re­pu­bli­kein­se kan­di­da­tuur te gaan strij­den.

Fil­lon heeft ge­pro­fi­teerd van zijn over­tui­gen­de op­tre­den in de drie te­le­vi­sie­de­bat­ten tus­sen de Re­pu­bli­kein­se kan­di­da­ten. Daar­in was Sar­ko­zy vaak ner­veus, ter­wijl Jup­pé - toch al geen cha­ris­ma­ti­sche po­li­ti­cus - zich op de vlak­te hield om maar geen fou­ten te ma­ken en zijn voor­sprong niet in ge­vaar te bren­gen. Waar­schijn­lijk von­den veel recht­se kie­zers Jup­pé ei­gen­lijk te ‘slap’ en ge­ma­tigd. Ook Sar­ko­zy werd door veel men­sen ge­zien als een po­li­ti­cus die niet meer ge­loof­waar­dig is, om­dat hij zijn kans als pre­si­dent heeft ge­had.

Een stem op Fil­lon leek ech­ter lan­ge tijd een ver­lo­ren stem, om­dat hij op gro­te ach­ter­stand in de pei­lin­gen stond. Maar toen hij zijn op­mars in­zet­te, ont­wik­kel­de hij zich ra­zend­snel tot een ge­loof­waar­dig al­ter­na­tief. De op­komst bij de voor­ver­kie­zin­gen was hoog, met ruim vier mil­joen kie­zers. Vol­gens exit­polls be­stond 15 pro­cent van het elec­to­raat uit link­se kie­zers die een te­rug­keer van Sar­ko­zy wil­den ver­hin­de­ren. (de Volks­krant)

De Fran­se ex-pre­si­dent Ni­co­las Sar­ko­zy in ge­zel­schap van zijn vrouw Car­la Br­uni-Sar­ko­zy (m). (Is­land Pac­ket)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.