Aan­sla­gen in Straats­burg en Mar­seil­le ver­ij­deld

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Met de aan­hou­ding van ze­ven man­nen tus­sen de 29 en 37 jaar zijn mo­ge­lijk aan­sla­gen in Straats­burg en Mar­seil­le ver­ij­deld. Zij wer­den in de nacht van za­ter­dag op zon­dag op­ge­pakt in bei­de ste­den.

On­der de ar­res­tan­ten zijn Fran­sen, Ma­rok­ka­nen en Al­ge­rij­nen. Zes van hen wa­ren on­be­kend bij de in­lich­tin­gen­dien­sten. De aan­hou­din­gen vol­gen op een eer­ste po­li­tie­ac­tie die da­teert van 14 ju­ni, vlak voor het EK voet­bal be­gon, waar­bij vijf man­nen wer­den op­ge­pakt. Twee van hen zit­ten in­mid­dels vast. Het on­der­zoek naar de­ze ter­reur­cel was al acht maan­den be­zig. Vol­gens Le Pa­ri­sien kwa­men de­ze man­nen te­rug uit Sy­rië en ze wer­den al een paar we­ken ge­ob­ser­veerd. Ook zou­den ze eer­der con­tact heb­ben ge­had met de ter­ro­ris­ten die toe­sloe­gen in het Bata­clan op 13 no­vem­ber vo­rig jaar. Er werd over­haast tot ar­res­ta­tie over ge­gaan, om­dat de man­nen in Straats­burg zich ner­veus ge­droe­gen van­we­ge een wa­pen­le­ve­ran­tie. Bij een huis­zoe­king wer­den hand­wa­pens en een ma­chi­ne­pi­stool aan­ge­trof­fen.

De krant meldt dat de man­nen het op het po­li­tie­com­mis­sa­ri­aat en de jaar­lijk­se kerst­markt in Straat­brug had­den ge­munt, die vrij­dag van start gaat. Ro­land Ries, de bur­ge­mees­ter van de Oost-Fran­se stad, be­weert echt dat het eve­ne­ment geen doel­wit was. Het fes­tijn, dat twee mil­joen men­sen trekt, gaat dus ge­woon door. Vol­gens mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Ber­nard Ca­ze­neu­ve, die de in­for­ma­tie gis­ter­mor­gen be­kend­maak­te, zijn er sinds het be­gin van dit jaar 418 men­sen op­ge­pakt in ver­band met ter­ro­ris­me.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.