Twin­tig ar­res­ta­ties in Noors on­der­zoek naar groot pe­do­fie­len­net­werk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOORWEGEN - De po­li­tie heeft in Noorwegen een net­werk van pe­do­fie­len op­ge­rold. Twin­tig van 51 ver­dach­ten zijn in­mid­dels aan­ge­hou­den. Vol­gens de po­li­tie be­ho­ren on­der meer po­li­ti­ci on­der de ver­dach­ten. Twin­tig van de 51 ver­dach­ten zijn vol­gens Noor­se me­dia in­mid­dels aan­ge­hou­den, on­der wie een va­der die zijn ei­gen kin­de­ren mis­bruik­te. De ver­dach­ten ko­men voor­na­me­lijk uit de re­gio’s rond de ste­den Ber­gen en Oslo. Vol­gens po­li­tie­chef Gun­nar Floy­stad zijn veel van de ver­dach­ten hoog­op­ge­lei­de man­nen. Ook een zoon van een po­li­tie­of­fi­cier uit Ber­gen is be­trok­ken bij de zaak. De ar­res­ta­ties zijn ge­volg van een on­der­zoek naar het zo­ge­noem­de net­werk Dark Room, dat in 2015 be­gon na een tip van de FBI.

Via het ver­bor­gen in­ter­net­net­werk Darkweb wis­sel­den pe­do­fie­len ver­sleu­tel­de be­rich­ten uit met ano­nie­me ac­counts om hun spo­ren te ver­ber­gen. Zo’n vijf­dui­zend ac­counts zijn door de po­li­tie in kaart ge­bracht. Vol­gens de po­li­tie­chef is het de groot­ste mis­bruik­zaak ooit in Noorwegen. In­mid­dels is er 150 te­r­aby­tes aan da­ta in be­slag ge­no­men met daar­op fo­to’s, vi­deo’s en ge­sprek­ken tus­sen pe­do­fie­len. Het ma­te­ri­aal laat vol­gens de po­li­tie ver­schil­len­de vor­men van mis­bruik zien, waar­on­der mis­bruik van ba­by’s, seks tus­sen kin­de­ren on­der­ling en seks met die­ren. De po­li­tie sluit meer ar­res­ta­ties niet uit. Door de grootte van de zaak heeft de po­li­tie “moei­lij­ke be­slis­sin­gen moe­ten ma­ken over de per­so­nen die als eer­ste zou­den wor­den aan­ge­hou­den. De ver­dach­ten die ver­moe­de­lijk ach­ter de zwaar­ste ver­grij­pen zit­ten, be­ho­ren tot de ar­res­tan­ten. Vol­gens de po­li­tie zijn de slacht­of­fers voor­na­me­lijk van Noor­se kom­af, op een zaak met Fi­li­pijn­se kin­de­ren na.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.