To­ny Blair over­weegt co­me­back in Brit­se po­li­tiek

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De voor­ma­li­ge Brit­se pre­mier To­ny Blair over­weegt een co­me­back in de po­li­tiek. Hij vindt dat hij een be­ter al­ter­na­tief is voor The­re­sa May. Hij zou al op zoek zijn naar kan­toor­ruim­te in de buurt van West­m­in­ster om 130 man on­der te bren­gen.

Het nieuws staat te le­zen in The Sun­day Ti­mes. Vol­gens een wel­in­ge­lich­te bron zou Blair (La­bour) vin­den dat er een po­li­tiek va­cu­üm is ont­staan na het re­fe­ren­dum over de brexit, een va­cu­üm dat de hui­di­ge pre­mier The­re­sa May vol­gens hem niet kan op­vul­len. En ook niet ‘de gek’ Je­re­my Cor­bin, die sinds vo­rig jaar La­bour leidt. “Hij zegt dat de To­ries (de con­ser­va­tie­ve par­tij in Groot-Brit­tan­nië, red.) de brexit gaat la­ten mis­luk­ken. En dat hij red­ding kan bren­gen”, klinkt het.

Sinds hij Dow­ning Street in 2007 ver­liet, was Blair voor­al ac­tief in de in­ter­na­ti­o­na­le di­plo­ma­tie, met on­der meer pro­jec­ten in het Mid­den-Oos­ten en lief­da­dig­heid. Hij hield zich niet meer be­zig met de bin­nen­land­se po­li­tiek, na­dat zijn con­tro­ver­si­ë­le be­slis­sing om sa­men met de Ver­e­nig­de Sta­ten Irak bin­nen te val­len in 2003 zwaar on­der vuur kwam te lig­gen. De be­slis­sing werd dit jaar nog kei­hard ver­oor­deeld in het Rap­port Chil­cot. Blair hield al­tijd vol dat hij met een zui­ver ge­we­ten had ge­han­deld, ge­ba­seerd op in­for­ma­tie van de Brit­se Ge­hei­me Dienst.

Blair heeft een dui­de­lij­ke vi­sie op de af­han­de­ling van de brexit. Vo­ri­ge maand ver­klaar­de hij nog dat er een twee­de re­fe­ren­dum moet ko­men als dui­de­lijk wordt hoe de exit uit de EU er con­creet zou gaan uit­zien. “We moe­ten ons af­vra­gen of de vrij­he­den die we daar­na zul­len heb­ben, echt de moei­te gaat zijn om de Eu­ro­pe­se Unie te ver­la­ten”, vindt hij. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.