An­droid- en iOS-apps

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Goog­le Fo­to­scan (An­droid of iOS)

Slim­me en sim­pe­le ma­nier om je fo­to’s snel te di­gi­ta­li­se­ren. Tot nu toe had je een scan­ner no­dig om ana­lo­ge fo­to’s op ho­ge re­so­lu­tie en zon­der glan­zen­de vlek­ken di­gi­taal op te slaan. De­ze nieu­we app van Goog­le doet het­zelf­de, maar dan aan met kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie.

Met de app maak je eerst een to­taalshot van de ana­lo­ge fo­to, waar­na Fo­to­scan je vraagt de fo­to in vier kwar­ten van iets dich­ter­bij in beeld te ne­men. De flit­ser van je toe­stel gaat au­to­ma­tisch aan tij­dens dit pro­ces, zo­dat de kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie uit kan gaan van één con­stan­te licht­bron. Die kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie maakt van die vijf beel­den ver­vol­gens één fo­to, he­le­maal vrij van glans en schit­te­ring. Dat werkt in de prak­tijk heel aar­dig, en is in­der­daad stuk­ken be­ter dan het sim­pel­weg di­gi­taal fo­to­gra­fe­ren van een ana­lo­ge fo­to. De app laat je meer­de­re scans ach­ter el­kaar ma­ken, die je daar­na zo­wel op je toe­stel als op Goog­le Fo­to’s kan be­wa­ren.

Rol­lerCoas­ter Ty­coon Touch (iOS)

Toen Ata­ri Rol­lerCoas­ter Ty­coon 4 Mo­bi­le uit­bracht wa­ren de kri­tie­ken niet mals. De ga­me wist met zijn ui­ter­lijk dan wel de nos­tal­gie van de eer­ste twee de­len te van­gen, om er van te ge­nie­ten moest je als spe­ler toch snel de por­te­mon­nee trek­ken. Daar­door voel­de die ga­me niet aan als een pret­park maar eer­der als een ker­mis, waar je voor elk rit­je apart moet be­ta­len.

Ata­ri lijkt van die fout te heb­ben ge­leerd. Rol­lerCoas­ter Ty­coon Touch is op­nieuw een free­mi­um-ga­me, maar stuk­ken be­ter speel­baar voor wie er geen geld in moet ste­ken. Met zijn 3D-vorm­ge­ving lijkt de ga­me meer op nieu­we pc-ga­me Rol­lerCoas­ter Ty­coon World dan op de be­ken­de 2D-ga­mes van ja­ren ge­le­den. De in­steek is zo­als al­tijd: bouw je ei­gen pret­park en maak het steeds gro­ter.

Het touch-ge­deel­te in de ti­tel van de ga­me komt voor­al om de hoek kij­ken bij het ont­wer­pen van acht­ba­nen. Die kun je op het scherm te­ke­nen, het spel een acht­baan maakt die daar zo­veel mo­ge­lijk op lijkt. Dat werkt de ene keer be­ter dan de an­de­re, maar is een gei­nig idee.

Hoe­wel de ga­me pri­ma gratis is te spe­len, is de sug­ges­tie om toch maar te be­ta­len soms he­laas wel dui­de­lijk. Om nieu­we at­trac­ties in je park te bou­wen moet je na­me­lijk kaar­ten ko­pen. Die ver­dien je met geld in het spel, en dat gaat re­la­tief traag. Ten­zij, pre­cies, je ech­te por­te­mon­nee trekt.

That Dra­gon, Can­cer (An­droid of iOS)

De­ze bij­zon­de­re ga­me kwam eer­der al langs in ons app-over­zicht, en is er nu ook voor An­droid. Re­den om het spel nog­maals on­der de aan­dacht te bren­gen, want zo­als de ti­tel al doet ver­moe­den gaat het hier niet om een door­snee ga­me.

That Dra­gon, Can­cer ver­telt het per­soon­lij­ke ver­haal van Ry­an Green van ont­wik­ke­laar Nu­mi­nous Ga­mes. Het jon­ge zoon­tje van Green leed aan kan­ker tij­dens de ont­wik­ke­ling van de ga­me, en over­leed nog voor het spel klaar was. Green ver­an­der­de het spel daar­op in een prach­tig eer­be­toon aan zijn zoon­tje. Het re­sul­taat is een aan­grij­pend in­ter­ac­tief ver­haal dat een niet voor te stel­len ge­beur­te­nis als het ver­lie­zen van een kind toch tast­baar pro­beert te ma­ken, en zelfs hoop pro­beert te bie­den.

(NU.nl/fo­to: iPho­ned/ 9to5Mac)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.