IPho­ne stuurt bel­his­to­rie naar Ap­ple

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

iPho­nes waar­op Ap­ples syn­chro­ni­sa­tie- en op­slag­dienst iCloud is in­ge­steld, stu­ren de vol­le­di­ge bel­ge­schie­de­nis naar ser­vers van Ap­ple. Dat ont­dek­te de Rus­si­sche di­gi­ta­le vei­lig­heids­on­der­zoe­ker El­com­soft, schrijft

De iPho­ne maakt geen mel­ding van het door­stu­ren van die ge­ge­vens. De log­be­stan­den die wor­den door­ge­stuurd be­vat­ten in­for­ma­tie over al­le uit­gaan­de en in­ko­men­de ge­sprek­ken, in­clu­sief te­le­foon­num­mers, tijd­stip en duur van het ge­sprek. Zelfs ge­mis­te en door­ge­scha­kel­de

ge­sprek­ken staan in de lijst. Vol­gens El­com­soft slaat Ap­ple de ge­ge­vens maxi­maal vier maan­den in iCloud op. Dat is veel lan­ger dan te­le­co­maan­bie­ders die ge­ge­vens op­slaan.

Be­hal­ve ge­wo­ne ge­sprek­ken wor­den ook de ge­ge­vens van Fa­ceTi­me-con­ver­sa­ties op­ge­sla­gen. Vol­gens El­com­soft is dit al zo sinds iOS 8.2. Die ver­sie van Ap­ples mo­bie­le be­stu­rings­sys­teem kwam in maart vo­rig jaar uit. Sinds iOS 10 wor­den ook ge­mis­te bin­nen­ko­men­de ge­sprek­ken via som­mi­ge an­de­re dien­sten op­ge­sla­gen.

Ap­ple er­kent dat de te­le­foon­ge­ge­vens wor­den ge­logd en zegt dat dit op­zet­te­lijk zo is. “We bie­den de syn­chro­ni­sa­tie van bel­ge­ge­vens aan on­ze klan­ten aan, zo­dat ze van ie­der ap­pa­raat te­rug kun­nen bel­len’’, schreef een woord­voer­der van het be­drijf in een e-mail. Ze wijst er ver­der op dat die ge­ge­vens be­vei­ligd zijn met een wacht­woord.

The In­ter­cept ont­dek­te in sep­tem­ber al dat Ap­ple log­be­stan­den van al­le iMes­sa­ge-be­rich­ten die ge­brui­kers stu­ren, op­slaat in iCloud. Bei­de soor­ten ge­ge­vens kun­nen door jus­ti­tie wor­den op­ge­vraagd bij Ap­ple, maar kun­nen bij een hack ook in han­den van on­ge­wens­te per­so­nen ko­men.

(Di­gi­taal/fo­to: De Te­le­graaf)

The In­ter­cept.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.