So­ny Xpe­ria XZ: een mid­den­klas­ser on­der de eli­te

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Kort na de re­lea­se van de Xpe­ria X Per­for­man­ce is er al­weer een an­der high-end-toe­stel van So­ny: de XZ. Een toe­stel dat vlot in zijn ge­bruik is en een ori­gi­neel ont­werp heeft, maar voor de rest uit­blinkt in mid­del­ma­tig­heid.

Een top­toe­stel moet uit­blin­ken met zijn pres­ta­ties, en So­ny’s Xpe­ria XZ doet dat op geen en­kel ge­bied. De ac­cu­duur is oké, maar niet top, de con­trast­ver­hou­ding en maxi­ma­le hel­der­heid van het scherm zijn pri­ma, maar de kleur­echt­heid is ma­tig en de soft­wa­re is op veel vlak­ken fijn, maar zit vol blo­at­wa­re. De wis­se­len­de ca­me­ra­re­sul­ta­ten zijn niet be­ter. Toch zijn de pres­ta­ties ner­gens slecht of echt on­der de maat, waar­door de Xpe­ria XZ als­nog in­te­res­sant is als je hem voor een leu­ke prijs kunt krij­gen en je bij­voor­beeld lief­heb­ber bent van het vrij ka­rak­te­ris­tie­ke ui­ter­lijk van de­ze

smartpho­ne. Het is een mooi, slank toe­stel zon­der ca­me­ra-uit­stul­ping.

In het zwart oogt de te­le­foon best strak en za­ke­lijk, maar in het blauw heeft hij net een wat speel­ser ui­ter­lijk. Dat komt door­dat het door So­ny ge­bruik­te ‘al­ka­lei­do-me­taal’, met het me­tal­lic spik­kel­tje dat in de verf zit, van­uit el­ke hoek net even een an­de­re kleur­scha­ke­ring heeft. De smartpho­ne is wa­ter- en stof­dicht vol­gens de ip65/68-clas­si­fi­ca­tie, maar So­ny geeft op zijn web­si­te aan dat je hem niet mag on­der­dom­pe­len in wa­ter of an­de­re vloei­stof­fen, maar wel bij­voor­beeld mag af­spoe­len on­der de kraan.

Lek­ke­re kleu­ren

De vin­ger­af­druks­can­ner is snel en ac­cu­raat. De lcd is 5,2” groot en daar­mee net iets gro­ter dan die van de X en X Per­for­man­ce. De re­so­lu­tie van het scherm is wel ge­lijk, met 1980x1080 pixels. Maar het heeft kwa­li­tei­ten die bij een high-end-toe­stel ho­ren. De maxi­ma­le hel­der­heid is met 617 can­de­la per vier­kan­te me­ter hoog, waar­door je in de prak­tijk geen last kan krij­gen van di­rect zon­licht bij het af­le­zen van het scherm. De con­trastra­tio van 1.406:1 is ook meer dan pri­ma voor een lcd en dat be­te­kent dat kleu­ren lek­ker van het scherm spat­ten. He­laas wor­den die kleu­ren al­leen niet heel cor­rect weer­ge­ge­ven. Wat ac­cu­ca­pa­ci­teit be­treft is de Xpe­ria XZ erop voor­uit­ge­gaan ten op­zich­te van de Xpe­ria X en X Per­for­man­ce. Die ca­pa­ci­teits­uit­brei­ding heeft in on­ze tests ech­ter niet tot een ver­be­te­ring ge­leid ten op­zich­te van de Xpe­ria X, maar die ac­cu­duur was al pri­ma in or­de. De Xpe­ria XZ draait op een Snap­dra­gon 820-pro­ces­sor, net als de X Per­for­man­ce. Dat is een pro­ces­sor die op dit mo­ment door vrij­wel al­le hig­hend An­droid-smartpho­nes ge­bruikt wordt. Naast de SD820-chip zit­ten er 32GB op­slag­ge­heu­gen en 3GB werk­ge­heu­gen in het nieuw­ste vlag­gen­schip van So­ny. Dat laat­ste is niet zo veel als je het ver­ge­lijkt met de con­cur­ren­tie en je merkt dat hij daar­door min­der apps in het ge­heu­gen kan hou­den dan een toe­stel als de OnePlus 3.

(HLN/fo­to: Ars Tech­ni­ca)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.