Moe­der be­denkt truc om kin­de­ren braaf te hou­den tot kerst­mis

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Brit­se moe­der van twee kin­de­ren heeft een ori­gi­neel idee be­dacht om kin­de­ren braaf te hou­den tot de kerst­man komt. Hay­ley Do­nald­son (29) uit Es­ton wil­de het oor­spron­ke­lijk voor ei­gen ge­bruik hou­den, maar om­dat ze er zo veel po­si­tie­ve re­ac­ties op kreeg via Fa­ce­book, biedt ze het nu ook te koop aan in een web­win­kel­tje. En ze kan de vraag nau­we­lijks aan. Haar uit­vin­ding luis­tert naar de naam ‘San­ta Cam’ en ziet er­uit als een vei­lig­heids­ca­me­ra, com­pleet met rood knip­per­licht­je. Al­leen: het is een nep­toe­stel dat ont­wor­pen is om kin­de­ren wijs te ma­ken dat de kerst­man hen in de ga­ten houdt. En dat ze maar be­ter braaf zijn als ze ca­deau­tjes wil­len krij­gen. “Ik ben graag cre­a­tief be­zig”, ver­telt Do­nald­son te­gen The Mir­ror. “Ik maak­te de eer­ste San­ta Cam vo­ri­ge week en post­te een fo­to op Fa­ce­book met als tekst: ‘kijk wat ik net voor mijn kin­de­ren ge­maakt heb’. En meteen kreeg ik hon­der­den re­ac­ties in de trant van ‘mijn kin­de­ren zou­den er ook dol op zijn’.”

Dat bracht de moe­der van Ri­ley (6) en Emi­ly (2) op het idee om nóg meer ‘ca­me­ra’s’ te ma­ken en aan de man te bren­gen via Fa­ce­book. “Bij de ca­me­ra zit een per­ka­ment­rol­le­tje met uit­leg voor de kin­de­ren, dat ge­te­kend is door de Kerst­man of een elf­je, zo­als je het zelf wil”, al­dus Hay­ley. “Ik ben er nu 50 aan het pro­du­ce­ren. Het is heer­lijk om te den­ken aan hoe de kin­de­ren erop zul­len re­a­ge­ren.”

(AD.NL/fo­to: i4.mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.