Brits ge­zin viert nu al kerst om­dat el­ke se­con­de kost­baar is

Times of Suriname - - PANORAMA -

Kerst staat voor mooie fa­mi­lie­mo­men­ten, maar voor va­der Jay is el­ke se­con­de kost­baar. Twee maan­den voor de ge­boor­te van zijn zoon­tje Maxie krijgt de Brit te ho­ren dat hij uit­ge­zaai­de pan­cre­as­kan­ker heeft. Jay vreest dat hij de eer­ste ech­te kerst van zijn kind nooit zal mee­ma­ken. Daar­om viert het ge­zin nu vast kerst­mis.

Ba­by Maxie kirt van blijd­schap ter­wijl hij met zijn vin­ger­tjes pro­beert om een kerst­ca­deau­tje open te ma­ken. Met de hulp van de Brit­se tab­loid ‘Sun­day Mir­ror’ heeft het ge­zin een vroeg kerst­ca­deau ge­kre­gen. Hun huis in de stad Pe­vens­ey (East Sus­sex) baadt vol­le­dig in kerst­sfeer en ui­ter­aard kan San­ta niet ont­bre­ken, in­clu­sief kerst­man. Het zijn hart­ver­scheu­ren­de mo­men­ten voor Jay. Hij ziet hoe zijn zoon­tje voor het eerst en­ke­le sneeuw­vlok­ken ont­dekt die af­kom­stig zijn van een sneeuw­ma­chi­ne. “Woor­den kun­nen niet be­schrij­ven hoe dank­baar we zijn”, zegt hij. “Van­daag moest een spe­ci­a­le dag wor­den voor ons en Maxie. De fo­to’s zul­len een blij­ven­de her­in­ne­ring zijn voor hem.”

“En wan­neer hij dit leest, dan hoop ik dat hij een ge­luk­kig le­ven leidt en ge­leerd heeft hoe hij om moet gaan met te­gen­sla­gen zo­als zijn papa dat heeft ge­daan”, voegt Jay daar­aan toe. “Ik wil dat hij be­seft dat ik hem al­tijd zal mis­sen.” Jay heeft heel wat kaart­jes ge­schre­ven die zijn zoon­tje tij­dens zijn jeugd zal kun­nen le­zen. De Brit be­schouwt ie­de­re dag als een ge­schenk. En hij zal er al­les aan doen om de ech­te kerst­vie­ring en de eer­ste ver­jaar­dag van Maxie op 9 ja­nu­a­ri als­nog mee te ma­ken. (AD.NL/fo­to: uhd.img.top­star­news.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.