Een toe­ne­mend fe­no­meen

Times of Suriname - - PANORAMA -

De sel­fie, het mo­der­ne zelf­por­tret, ge­niet gi­gan­ti­sche po­pu­la­ri­teit. Met al­le ge­vol­gen van dien. Met eni­ge re­gel­maat over­lij­den on­for­tuin­lij­ke sel­fie-schie­ters, blijkt uit de sta­tis­tie­ken.

Voor de li­kes neemt men uit­zon­der­lij­ke ri­si­co’s, met fa­ta­le ge­vol­gen. Hoe­wel een ge­val­le­tje ‘de­ath by sel­fie’ door in­ter­net­trolls al gauw af­ge­daan wordt als kan­di­daat voor een Dar­win Award, blij­ven de on­ge­luk­ken diep­triest. En ze lij­ken in­he­rent aan de groei­en­de be­schik­baar­heid van smartpho­nes met front­ca­me­ra’s. We­ten­schap­pers van de Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty in het Ame­ri­kaan­se Pitts­burgh ana­ly­seer­den we­reld­wij­de da­ta en ont­dek­ten dat er in 2014 in to­taal 124 sel­fie­ge­re­la­teer­de sterf­ge­val­len plaats­von­den. Ter ver­ge­lij­king: in dat jaar stier­ven er drie men­sen aan haai­en­be­ten, tien tot der­tien aan om­val­len­de snoep­au­to­ma­ten en rond de der­tig aan hon­de­be­ten. Op de lijst van bi­zar­re doods­oor­za­ken is de sel­fie dus niet eens zo heel zeld­zaam meer. Het over­gro­te deel van de sel­fie­do­den komt vol­gens de we­ten­schap­pers uit In­dia. De we­ten­schap­pers den­ken dat de trein­spo­ren in het land sel­fie­ma­kers aan­trekt. De vei­lig­heids­maat­re­ge­len op het spoor in In­dia laat nog­al te wen­sen over. Maar ook de Ver­e­nig­de Sta­ten en Rus­land heb­ben een wat ho­ger sterf­te­cij­fer. Hier leg­gen de on­for­tuin­lij­ke ij­del­tui­ten voor­al het lood­je door vuur­wa­pens, het­geen komt door de wa­pen­wet­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten en de – al dan niet le­ga­le – be­schik­baar­heid van wa­pens in Rus­land. Ver­drin­king en een val van gro­te hoog­te zijn twee an­de­re doods­oor­za­ken in de in­ven­ta­ri­sa­tie van de Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty. De duim­pjes gaan mas­saal om­hoog bij een ri­si­co­vol­le sel­fie, en dus blijft het voor som­mi­ge men­sen – on­danks de ri­si­co’s – een aan­vaard­baar idee. Door het naar ver­hou­ding ho­ge aan­tal sel­fies­ter­vers in In­dia (meer dan de helft van het to­taal) heeft de In­di­a­se re­ge­ring op som­mi­ge ri­si­co­vol­le plek­ken zelfs ‘sel­fie­vrije zo­nes’ in­ge­steld. Vol­gens de Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­pers kan het ho­ge aan­tal do­den wor­den voor­ko­men. De we­ten­schap­pers ont­wik­kel­den aan de hand van een aan­tal lij­pe sel­fies een al­go­rit­me dat een ri­si­co­ana­ly­se kan ma­ken. Ba­lan­ceer je met een been op een wan­ke­le rots­punt en sta je op het punt dat mo­ment voor het (mis­schien voor jou niet ge­gun­de) na­ge­slacht vast te leg­gen? Dan krijg je dus een mel­ding op je te­le­foon. Vol­gens het team kan de app in zo’n ze­ven­tig pro­cent van de ge­val­len be­pa­len of de ge­brui­ker van de te­le­foon op dat mo­ment een on­no­dig ri­si­co neemt. Dit ge­beurt door mid­del van een da­ta­ba­se met on­vei­li­ge lo­ca­ties en de her­ken­ning van po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke ele­men­ten op de fo­to. Maar of het wel zo vei­lig is om roe­ke­lo­ze fo­to­gra­fen op het mo­ment su­prê­me van een waar­schu­wing te voor­zien? Afijn, ge­zond ver­stand, dus. (MSN.COM/fo­to: users­con­tent2.ema­ze.com)

Os­car Le­o­nard Carl (Oz) Pis­to­ri­us (Sand­ton (Jo­han­nes­burg), 22 no­vem­ber 1986) is een Zuid-Afri­kaan­se hard­lo­per, ge­spe­ci­a­li­seerd in de sprint. Pis­to­ri­us is de dub­bel ge­am­pu­teer­de we­reld­re­cord­hou­der op de 100, 200 en 400 m. Hij is be­kend on­der de bij­naam ‘Bla­de run­ner’ en ‘de snel­ste man zon­der be­nen’ . Hij nam deel aan wed­strij­den in de ca­te­go­rie T44 (en­kel­vou­di­ge am­pu­ta­tie on­der knie), maar is ge­clas­si­fi­ceerd in de T43 (dub­bel­vou­di­ge am­pu­ta­tie on­der de knie). Pis­to­ri­us werd op 6 ju­li 2016 in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van zes jaar voor het met drie ko­gels dood­schie­ten van zijn vrien­din Ree­va Steen­kamp op 14 fe­bru­a­ri 2013. (fo­to: si.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.