Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1906 - Naast de be­staan­de ra­dio­gra­fi­sche nood­kre­ten als het En­gel­se CQD wordt een nieu­we, in­ter­na­ti­o­na­le nood­kreet in­ge­voerd: SOS.

1995 - In Ne­der­land wordt het li­chaam van Ni­co­le van den Hurk, die sinds 6 ok­to­ber 1995 ver­mist werd, ge­von­den in de bos­sen tus­sen Mier­lo en Lier­op.

Po­li­tiek

1975 - Ko­ning Ju­an Car­los wordt staats­hoofd van Span­je.

2005 - An­ge­la Mer­kel wordt of­fi­ci­eel door de Bonds­dag ge­ko­zen als de eer­ste vrou­we­lij­ke bonds­kan­se­lier van Duits­land.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1955 - De eer­ste Rus­si­sche wa­ter­stof­bom wordt tot ont­plof­fing ge­bracht.

2012 - Au­stra­li­sche on­der­zoe­kers ont­dek­ken dat San­dy Is­land, een ei­land dat al ja­ren­lang op di­ver­se land­kaar­ten ver­meld staat, he­le­maal niet be­staat.

Ge­bo­ren

Ja­mie Lee Cur­tis (sinds 1996 ook wel Ba­ro­ness Ha­den-Guest, Los An­ge­les, 22 no­vem­ber 1958) is een Ame­ri­kaan­se film­ac­tri­ce. Cur­tis won on­der meer Gol­den Glo­bes voor haar rol­len in Any­thing But Lo­ve en True Lies, een Ame­ri­can Co­me­dy Award, een Sa­turn Award (bei­de voor True Lies) en een BAFTA Award voor Tra­ding Pla­ces. Haar eer­ste film be­te­ken­de meteen haar door­braak: Hal­lo­ween. Ze speel­de Lau­rie Stro­de, een meis­je dat wordt op­ge­jaagd door haar moor­den­de broer Mi­chael My­ers. Cur­tis maak­te meteen daar­na nog en­ke­le slas­her-films in de vorm van The Fog, Prom Night en Ter­ror Train (al­le drie uit 1980). Het le­ver­de haar als bij­naam Scream Qu­een op. Op 18 de­cem­ber 1984 trouw­de Cur­tis met ac­teur Chris­top­her Guest. Sa­men met hem adop­teer­de ze in 1986 een doch­ter en in 1996 een zoon. Toen Guests va­der in 1996 over­leed, erf­den hij en zijn echt­ge­no­te de ba­ron en ba­ro­nes-ti­tel. (fo­to: ace­show­biz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.