Ge­van­ge­nen vra­gen Bou­ter­se gra­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ge­van­ge­nen vra­gen pre­si­dent De­si Bou­ter­se mid­dels een schrij­ven om gra­tie. Een van hen ver­telt aan de krant dat dit be­trek­king heeft op 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid. Vol­gens hem heeft de pre­si­dent vo­rig jaar een twee­de ambts­ter­mijn ge­kre­gen. Hij doet sa­men met zijn lot­ge­no­ten een be­roep op het staats­hoofd dat hij hen gra­tie ver­leent, zo­dat ze hem kun­nen hel­pen in zijn twee­de re­geer­ter­mijn. Ze be­lo­ven Bou­ter­se dat ze zich niet meer zul­len schul­dig ma­ken aan een straf­baar feit in­dien ze straf­kor­ting krij­gen mid­dels gra­tie of on­mid­del­lijk in vrij­heid wor­den gesteld. Ze ge­ven aan dat ze in de in­rich­tin­gen wer­ken en hun le­ven heb­ben ver­be­terd. De ge­van­ge­nen wij­zen ver­der er­op dat ze ook zijn ge­trof­fen door de eco­no­mi­sche cri­sis. Ve­len van hen wa­ren enig kost­win­ner thuis. Om­dat ze zijn op­ge­slo­ten, kun­nen ze niet meer mee­hel­pen om hun ge­zin fi­nan­ci­eel bij te staan. Hun kin­de­ren kun­nen niet al­tijd naar school gaan en ze heb­ben geen voe­ding. Hun part­ners moe­ten twee ba­nen er­op­na hou­den. Ze ge­ven aan dat ze ei­gen­lijk des­kun­dig zijn op ver­schil­len­de ge­bie­den, waar­door ze in staat zijn een hand­je te hel­pen bij het op­bou­wen van het land. Bo­ven­dien ge­ven ze aan al en­ke­le ja­ren geen gra­tie te heb­ben ge­kre­gen. Ze heb­ben hun hoop ge­ves­tigd op Bou­ter­se. “We ho­pen dat u mee­gaat met ons ver­zoek. We zul­len uw ver­trou­wen niet be­scha­men”, al­dus de ge­van­ge­nen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.