NU OF­fi­CI­EEL MEER RANGE VOOR VOLKS­WA­GEN E-GOLF

Times of Suriname - - AUTO -

Bij de lan­ce­ring van het ver­nieuw­de mo­del maak­te Volks­wa­gen al dui­de­lijk dat de elek­tri­sche Golf een gro­te­re range zou krij­gen. Nu is het ook daad­wer­ke­lijk of­fi­ci­eel: de Volks­wa­gen e-Golf komt voort­aan 300 ki­lo­me­ter ver op een ac­cu­la­ding. Ook krijgt hij een nieu­we pro­duc­tie­lo­ca­tie

Net als de nor­ma­le Golf heeft ook de Volks­wa­gen e-Golf een mil­de fa­ce­lift ge­kre­gen. De elek­tri­sche Golf krijgt een ver­be­ter­de aan­drijf­lijn die niet lan­ger 115 pk en 270 Nm le­vert, maar voort­aan 136 pk en 290 Nm. Daar­mee wordt de sprint naar 100 km/h voort­aan in min­der dan tien tel­len. Be­lang­rij­ker is de range, die is nu toe­ge­no­men tot maxi­maal 300 ki­lo­me­ter, ter­wijl je eerst maxi­maal 190 ki­lo­me­ter met de Volks­wa­gen eGolf kon rij­den. Hij heeft het al­le­maal te dan­ken aan zijn gro­te­re ac­cu­pak­ket dat niet lan­ger 24,2 kWh aan ca­pa­ci­teit heeft, maar nu 35,8 kWh, bij­na vijf­tig pro­cent meer dan voor­heen. Volks­wa­gen gaat de nieu­we e-Golf bou­wen in de ‘gla­zen fa­briek’ in Dres­den, waar het merk eer­der de Phae­ton bouw­de. Die au­to ging eer­der dit jaar uit pro­duc­tie, waar­na het niet he­le­maal ze­ker was wat Volks­wa­gen met de bij­zon­de­re fa­briek zou gaan doen. In eer­ste in­stan­tie zou het die­nen als mu­se­um, maar daar blijft het niet bij. De fa­briek wordt Volks­wa­gens ‘Cen­ter of Fu­tu­re Mo­bi­li­ty’ en gaat van­af april 2017 de ver­nieuw­de e-Golf pro­du­ce­ren. Ook al­le GTE-mo­del­len van het merk kun­nen van­af dat mo­ment door klan­ten op­ge­haald wor­den bij de fa­briek in Dres­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.