VS scher­pen reis­ad­vies Eu­ro­pa Zes do­den na on­ge­luk met aan we­gens ri­si­co op aan­sla­gen school­bus in VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken waar­schuwt Ame­ri­ka­nen die tij­dens de feest­da­gen naar Eu­ro­pa gaan voor mo­ge­lij­ke aan­sla­gen. Zij moe­ten ‘ex­tra voor­zich­tig’ zijn tij­dens gro­te eve­ne­men­ten zo­als fes­ti­vals. Dat staat in of­fi­ci­eel reis­ad­vies.

Ook dient ex­tra te wor­den op­ge­let bij het be­zoe­ken van druk­ke toe­ris­ten­at­trac­ties en het ge­bruik van het open­baar ver­voer. Res­tau­rants en ho­tels wor­den ook aan­ge­merkt als ri­si­co­vol­le lo­ca­ties. Rei­zi­gers wordt ge­ad­vi­seerd om het (lo­ka­le) nieuws in de ga­ten te hou­den, con­tact te on­der­hou­den met fa­mi­lie­le­den en er moet re­ke­ning wor­den ge­hou­den met ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len.

Vol­gens het mi­nis­te­rie be­staat er re­den om aan te ne­men dat ter­reur­be­we­gin­gen Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) en Al Qai­da van plan zijn aan­sla­gen te ple­gen met wei­nig tot geen waar­schu­wing voor­af. “Eu­ro­pa is nog steeds niet vei­lig, van­we­ge aan­sla­gen die het af­ge­lo­pen jaar zijn ge­pleegd in Bel­gië, Frank­rijk, Tur­kije en Duits­land”, al­dus de ver­kla­ring.

(de Volks­krant) VS - Bij een on­ge­luk met een school­bus in de Ame­ri­kaan­se stad Chat­tan­ooga in de staat Ten­nes­see zijn zes do­den ge­val­len. “Ten tij­de van het on­ge­luk za­ten er 35 kin­de­ren aan bood”, al­dus de au­to­ri­tei­ten. 23 kin­de­ren moesten per am­bu­lan­ce naar het zie­ken­huis wor­den ge­bracht na­dat de bus te­gen een boom aan­reed.

Vijf slacht­of­fers over­le­den ter plek­ke, een zes­de in het zie­ken­huis. De chauf­feur over­leef­de het on­ge­luk. Hij wordt door de po­li­tie on­der­vraagd over de oor­zaak. Vol­gens de lo­ka­le korps­chef wor­den eerst al­le ou­ders op de hoog­te gesteld. Daar­na komt wel­licht meer in­for­ma­tie over de slacht­of­fers naar bui­ten. In de bus za­ten vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia kin­de­ren tus­sen de drie en elf jaar oud. Gou­ver­neur Bill Has­lam van Ten­nes­see heeft hulp aan­ge­bo­den, mocht dat no­dig zijn. Hij noem­de het on­ge­luk tra­gisch. “Het is al­tijd ver­drie­tig als het om een school­bus gaat waar­in kin­de­ren za­ten”, al­dus Has­lam. “We zul­len doen wat we kun­nen om te hel­pen.”

(de Volks­krant)

In de bus za­ten vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia kin­de­ren tus­sen de drie en elf jaar oud. (NBC News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.