SRD 91.000 voor vie­ring Sre­fi­den­si

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

COMMEWIJNE - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Re­my Pol­lack van Commewijne kreeg SRD 91.000 van de over­heid om de vie­ring van 41 jaar Sre­fi­den­si in zijn dis­trict te or­ga­ni­se­ren. De bur­ger­va­der heeft ge­pro­beerd zich aan dit bud­get te hou­den. Pol­lack sprak ver­slag­ge­vers na het de­fi­le en de pa­ra­de gis­te­ren in Ta­man­red­jo.

Op­mer­ke­lijk is dat een groep men­sen bij de vie­ring aan­we­zig was met bor­den waar­op leu­zen als ‘pe a mo­ni de’ en ‘hier is er wel geld voor’. Zij vroe­gen ook aan­dacht voor de ‘an­ti­cor­rup­tie­wet’. De bur­ger­va­der wil­de hier niet veel over kwijt. Hij zegt te be­grij­pen dat er men­sen zijn die boos zijn op de re­ge­ring, maar hij vraagt die men­sen om ge­duld te be­trach­ten. Pol­lack was wel heel te­vre­den over de op­komst in ver­band met de vie­ring van de On­af­han­ke­lijk­heids­dag. Hij geeft aan dat Commewijne de af­ge­lo­pen ja­ren op­ge­bloeid is, maar hij wil de ko­men­de ja­ren nog en­ke­le knel­pun­ten aan­pak­ken, voor­al als het gaat om de pro­ble­men met wa­ter en gron­den. Ie­der­een heeft vol­gens de bur­ger­va­der recht op schoon drink­wa­ter. Hij heeft hier­over reeds ge­sprek­ken ge­voerd met de au­to­ri­tei­ten. Ook zegt hij dat men­sen die al de­cen­nia op een stuk grond wo­nen en land­bouw uit­oe­fe­nen, on­mo­ge­lijk door an­de­ren ver­wij­derd kun­nen wor­den. Hij roept men­sen op die dit pro­bleem er­va­ren bij hem aan te klop­pen voor ad­vies. Over het al­ge­meen is Pol­lack heel te­vre­den over de groei die Commewijne door­maakt. De bur­ger­va­der wil het goe­de werk ver­vol­gen. Voor het de­fi­lé in Ta­man­red­jo was er veel be­lang­stel­ling. De po­li­tie en mi­li­tai­ren heb­ben zich, zo­als elk jaar het ge­val is, ook dit jaar van hun bes­te zij­de la­ten zien. Op­val­lend was dat bij de ver­schil­len­de pe­lo­tons en een­he­den voor­na­me­lijk vrou­wen op de voor­grond wa­ren. Voor het eerst heb­ben dit jaar drie he­li­kop­ters van het Na­ti­o­naal Le­ger mee­ge­daan aan de pa­ra­de. Ze slo­ten het ge­heel af met een kor­te de­mon­stra­tie.

De ver­schil­len­de po­li­tie en mi­li­tai­re een­he­den ga­ven gis­te­ren tij­dens de pa­ra­de in Commewijne een show weg tij­dens de vie­ring van 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid van de Re­pu­bliek Su­ri­na­me. (Foto: Sher­wien Ha­noe­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.