Chi­na geeft USD 15 mil­joen voor hui­zen- en as­fal­te­rings­pro­ject

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me heeft voor de uit­voe­ring van zijn hui­zen- en as­fal­te­rings­pro­ject een zach­te grant ter waar­de van ruim 100 mil­joen yu­an, of­te­wel USD 15 mil­joen ge­had van Chi­na. Ter fi­nan­cie­ring van de­ze pro­jec­ten on­der­te­ken­den mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën en de Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong don­der­dag twee raam­werk­over­een­kom­sten. De on­der­te­ke­ning vond plaats op het Pre­si­den­ti­eel Pa­leis. De be­winds­man legt uit dat het hier gaat om een le­ning met een ren­te­per­cen­ta­ge van twee pro­cent en te­rug­be­ta­lings­ter­mijn van twin­tig jaar. Over vijf jaar kan de re­ge­ring be­gin­nen met het af­be­ta­len van de zach­te grant.

De be­winds­man zegt dat met het geld on­der an­de­re 350 hui­zen ge­bouwd kun­nen wor­den in het ka­der van het so­ci­aal wo­ning­bouw­pro­ject van de re­ge­ring. Ver­der zal er ook ge­werkt wor­den aan het Da­li­an 4-as­fal­te­rings­pro­ject. De mi­nis­ter meent dat mid­dels de­ze pro­jec­ten de Su­ri­naam­se eco­no­mie lang­zaam uit de dip zal ko­men. Vol­gens hem zal de uit­voe­ring van de­ze twee pro­jec­ten werk­ge­le­gen­heid cre­ë­ren voor ar­bei­ders en aan­ne­mers. De mi­nis­ter geeft aan dat mid­dels de bouw van de 350 wo­nin­gen er voor­zien wordt in een be­hoef­te on­der de sa­men­le­ving. De Chi­ne­se am­bas­sa­deur zegt dat de over­een­komst ge­plaatst moet wor­den in het ka­der van de goe­de bi­la­te­ra­le be­trek­kin­gen tus­sen Chi­na en Su­ri­na­me. De di­plo­maat geeft aan dat de band tus­sen de twee lan­den de af­ge­lo­pen 40 jaar hech­ter is ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.