Gov.sr weer on­li­ne

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De si­te van de over­heid, gov.sr, is weer on­li­ne. Gard­eli­to Hew A Kee van de E-govern­ment com­mis­sie op het Ka­bi­net van de Pre­si­dent, geeft aan dat sinds don­der­mid­dag de web­si­te weer be­schik­baar is voor het pu­bliek. De over­heids­si­te is een van de vier web­si­tes die woens­dag slacht­of­fer wer­den van een cy­ber­aan­val. De ove­ri­ge si­tes die de du­pe wer­den van de­ze aan­val­len zijn die van De Su­ri­naam­sche Bank (DSB), De Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP) en Te­les­ur. Gis­ter­mid­dag bleek het ook mo­ge­lijk om op de web­si­te van Te­les­ur te gaan, ter­wijl dat niet het ge­val was met die van de NDP en DSB.

Hew A Kee legt uit dat in te­gen­stel­ling tot wat be­weerd wordt, het hier gaat om cy­ber­aan­val­len. Be­we­rin­gen dat de si­tes zijn ge­hackt, zijn vol­gens hem niet waar. Hew A Kee, die te­vens pre­si­dent­com­mis­sa­ris is bij Te­les­ur, zegt dat hac­ken niets an­ders is dan wan­neer on­be­voeg­de per­so­nen zich de toe­gang tot je si­te of or­ga­ni­sa­tie toee­i­ge­nen en al­ler­lei han­de­lin­gen in jouw naam doen. Het ge­volg hier­van is, dat jij als recht­ma­ti­ge per­soon geen toe­gang meer hebt tot jouw ei­gen si­te.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën (l) en de Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong fe­li­ci­te­ren el­kaar na de on­der­te­ke­ning van de twee raam­werk­over­een­kom­sten op don­der­dag. Chi­na heeft Su­ri­na­me USD 15 mil­joen ge­schon­ken ter fi­nan­cie­ring van zijn wo­ning­bouw- en as­fal­te­rings­pro­ject. (Foto: B-Cham Chandra­lall)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.