Re­ge­ring leent USD 115 mil­joen bij Chi­ne­se bank voor Te­les­ur

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Su­ri­naam­se re­ge­ring leent USD 115 mil­joen bij de Chi­ne­se Ex­port and Im­port Bank voor het Su­ri­naam­se Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf, Te­les­ur. Dit zegt Gard­eli­to Hew A Kee, pre­si­dent-com­mis­sa­ris bij Te­les­ur. Met dit geld zal het breed­band­in­ter­net van het be­drijf een up­gra­de on­der­gaan, waar­door snel­le­re in­ter­net­ver­bin­din­gen aan­ge­bo­den kun­nen wor­den.

Hew A Kee on­der­streept dat niet Te­les­ur, maar de re­ge­ring de be­no­dig­de fi­nan­ci­ën bij de Chi­ne­se bank gaat le­nen. Het gaat hier dus om een zo­ge­noem­de govern­ment to govern­ment lo­an, die bin­nen twin­tig jaar te­rug­be­taald dient te wor­den. Hij ver­dui­de­lijkt dat het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën de le­ning aan­gaat met Chi­na en dat Te­les­ur op zijn beurt geld leent bij Fi­nan­ci­ën. Daar­naast haalt hij aan dat het Su­ri­naam­se te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf op geen en­ke­le wij­ze als on­der­pand is ge­ge­ven voor het aan­gaan van de­ze le­ning. De pre­si­dent-com­mis­sa­ris zegt dat de­ze in­ves­te­ring in breed­band­in­ter­net no­dig is. De af­ge­lo­pen ja­ren heeft het be­drijf niet de no­di­ge in­ves­te­rin­gen ge­pleegd in het te­le­foon­net­werk. Het ge­volg hier­van is dat het net­werk nu tal van pro­ble­men heeft. Voor het up­gra­den of uit­brei­den van het breed­band­in­ter­net is Te­les­ur een part­ner­schap aan­ge­gaan met het Chi­ne­se te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Hua­wei, zegt de pre­si­dent­com­mis­sa­ris. De ver­wach­ting is dat na de uit­brei­ding mi­ni­maal 10 MB ge­bo­den kan wor­den.

Be­gin de­ze week on­der­nam Te­les­ur al stap­pen ter uit­brei­ding van het na­ti­o­na­le breed­band­plan voor in­ter­net. Het be­drijf ging hier­voor een sa­men­wer­king aan met de NV Ener­gie­be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS). De­ze sa­men­wer­kings­over­een­komst houdt in dat Te­les­ur ge­bruik gaat ma­ken van de stroom­pa­len van de EBS voor de aan­leg van vi­ber­glas ka­bels. Met het vi­ber­net­werk zal veel meer band­breed­te aan huis­hou­dens en be­drij­ven ge­le­verd wor­den. Mo­men­teel is Te­les­ur be­zig met een pi­lot in het Doek­hie­pro­ject. In de­ze om­ge­ving zijn na de aan­leg van het nieu­we breed­band­net­werk snel­he­den ge­me­ten van ruim 40 MB. De­ze pi­lot is twee maan­den ge­le­den ge­start. Er is meer dan 160 ki­lo­me­ter aan ka­bel­net­werk aan­ge­legd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.