Ad­vo­caat laat vei­ling per­ceel Dan­ny’s Vil­la­park aan­hou­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Mi­chel­le Lau-Kers­sen­berg heeft de­ze week voor­ko­men dat een per­ceel op het ver­ka­ve­lings­pro­ject Dan­ny’s Vil­la­park (woon­park An­jer) is ge­veild. Ze span­de een spoed kort ge­ding aan om de vei­ling te stui­ten, maar de rech­ter wees haar vor­de­ring af. De kort­ge­ding­rech­ter heeft be­slist dat het per­ceel wel mag wor­den ge­veild. Na de be­slis­sing van de ma­gi­straat nam LauKers­sen­berg con­tact op met de no­ta­ris, waar­door de vei­ling voor­lo­pig is aan­ge­hou­den. Ze ver­tel­de de no­ta­ris dat in 2014 het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken (OW) een brief de deur deed uit­gaan naar al­le no­ta­ris­sen, waar­in staat dat als het gaat om een ver­ka­ve­lings­pro­ject in Paramaribo er moet wor­den ge­han­deld op ba­sis van een goed­ge­keur­de kaart van OW. Op de kaart die door OW is goed­ge­keurd, staan de 175 per­ce­len van Dan­ny’s Vil­la­park aan­ge­ge­ven. De toen­ma­li­ge ver­ka­ve­laar maak­te ech­ter een ei­gen kaart met bij­na 400 per­ce­len. Het per­ceel dat ge­veild zou wor­den, is num­mer 240.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.