On­der­ne­mers­kli­maat krijgt boost

Times of Suriname - - BINNENLAND - Door B-cham Chandra­lall

PARAMARIBO - Met al­ge­meen veer­tig stem­men heeft De Na­ti­o­na­le As­sem­blee de Wet Co­ö­pe­ra­tie­ve Ver­e­ni­gin­gen ge­mo­der­ni­seerd naar de he­den­daag­se re­a­li­teit. De meer dan 70 jaar ou­de wet vol­deed niet meer aan de ei­sen om on­der an­de­re de agra­ri­sche sec­tor en de ex­port te sti­mu­le­ren te­gen de ach­ter­grond van een glo­ba­li­se­ren­de we­reld. Co­ö­pe­ra­ties heb­ben nu be­hoef­te aan snel­le ad­mi­ni­stra­tie­ve pro­ce­du­res om van start te gaan, maar van­uit over­heids­we­ge is ook con­tro­le op de doel­tref­fend­heid en trans­pa­ran­tie van de­ze sa­men­wer­kings­vor­men. Het komt niet vaak voor dat wet­ten met een gro­te meer­der­heid wor­den aan­ge­no­men in het par­le­ment. Dit geeft vol­gens DNA-voorzitter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons de nood­zaak die er be­staat aan om het on­der­ne­mers­kli­maat in Su­ri­na­me te ver­be­te­ren. De wets­wij­zi­ging die mid­dels een ini­ti­a­tief­voor­stel tot stand kwam, is vol­gens haar slechts een stap op een lang tra­ject om een goe­de ba­sis neer te zet­ten voor het op­krik­ken van het on­der­ne­mers­kli­maat in Su­ri­na­me. “We zijn nu be­zig die wet­te­lij­ke ba­sis te leg­gen. Zon­der die wet­te­lij­ke ba­sis krij­gen we niet wat we wil­len”, zegt de DNA­voor­zit­ter die ook een van de ini­ti­a­tief­ne­mers is van de­ze wet. “Het heeft de sa­men­wer­king tus­sen het par­le­ment en de re­ge­ring la­ten zien wan­neer er wet­ge­ving voor het volk ge­maakt moet wor­den. Er zijn echt en hon­der­den wet­ten die we moe­ten ma­ken om het land op het goe­de spoor te zet­ten”, be­na­drukt Geer­lings-Si­mons. De op­po­si­tie is het mee eens dat de sterk ver­ou­der­de wet aan ‘cos­me­ti­sche in­greep’ toe was. Er is voor­ge­stemd voor de wet on­der de aan­te­ke­ning dat die ook bij­draagt aan het sti­mu­le­ren van co­ö­pe­ra­tie­vor­men in de han­del. “On­der­ne­mer­schap is be­lang­rijk, maar be­lang­rij­ker is hoe wij on­ze Su­ri­na­mers kun­nen be­scher­men, zo­dat ze ade­quaat kun­nen on­der­ne­men. Aan on­der­ne­mers is de taak om er­voor te zor­gen dat de­ze wet geen pa­pie­ren tij­ger wordt”, is de bood­schap die Pa­tri­cia Et­nel (NPS) mee­geeft aan de doel­groep die met de­ze wet ge­fa­ci­li­teerd wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.