Maat­re­ge­len or­de­ning blij­ven uit

Times of Suriname - - BINNENLAND - Door B-cham Chandra­lall

PARAMARIBO/NICKERIE - Ac­ties van Su­ri­na­me voor het con­tro­le­ren en re­gu­le­ren van de back­track blij­ven uit. De­ze il­le­ga­le maar toch ge­doog­de oe­ver­ver­bin­ding tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na, is in­tus­sen ver­wor­den tot de be­lang­rijk­ste smok­kel­lijn. De Gu­y­a­ne­se au­to­ri­tei­ten doen hier re­gel­ma­tig drugs­vang­sten. Aan de Su­ri­naam­se zij­de is er nog geen zicht­ba­re be­we­ging om de con­tro­le ook aan te pak­ken. “Ik heb geen zicht daar­op, maar hoop dat het snel ge­beurt”, zegt di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­sing.

Hij be­ves­tigt dat er in Su­ri­na­me vrij­wel niets struc­tu­reels ge­beurt. Af en toe neemt de po­li­tie pools­hoog­te, maar dit is vrij­wel te ver­waar­lo­zen. Met het Bu­reau Na­ti­o­na­le Vei­lig­heid zijn er en­ke­le be­spre­kin­gen ge­weest over de or­de­ning van de back­track. Ook heeft mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los aan­ge­kon­digd dat er een con­tro­le­post komt op de lo­ca­tie. Daar is nog niets van te­recht­ge­ko­men. De po­li­tie in Nickerie on­der­kent dat er meer toe­zicht nood­za­ke­lijk is op niet al­leen de kust, maar ook de ac­ti­vi­tei­ten op de ri­vier. Dit gaat ech­ter ge­paard met een hoop geld voor on­der an­de­re brand­stof en die fi­nan­ci­ë­le ruim­te is er op dit mo­ment niet.

“Het kan niet door­gaan zo­als het nu is. Er zal ver­be­te­ring moe­ten ko­men”, on­der­kent Joe­loem­sing wan­neer Ti­mes of Su­ri­na­me hem vraagt wat de hui­di­ge sta­tus is van de plan­nen die al bij­na twin­tig ja­ren in voor­be­rei­ding zijn. Nickerie kan er­mee le­ven wan­neer de back­track ge­re­gu­leerd wordt en er een con­tro­le­post komt. Ik hoop dat het zo snel mo­ge­lijk komt, zo­dat niets grijs blijft”, al­dus de bur­ger­va­der.

Ter­wijl Su­ri­na­me aan­trek­ke­lijk is voor drugs­smok­ke­laars, vindt er voor­al van­uit Su­ri­na­me goe­de­ren­trans­port plaats naar het buur­land. Ook cri­mi­ne­len en an­de­re per­so­nen die in con­flict ra­ken met jus­ti­tie wij­ken va­ker met suc­ces uit naar Su­ri­na­me via de back­track. Het re­cent­ste ge­val be­treft de Gu­y­a­ne­se drugs­baas Barry Da­ta­ram. Hij werd na en­ke­le da­gen op­ge­pakt in Su­ri­na­me en uit­ge­le­verd aan de Gu­y­a­ne­se au­to­ri­tei­ten. Ook een van de lei­ders van de be­ruch­te Fi­ne­man-moord­ben­de zet­te en­ke­le ja­ren te­rug via de back­track voet op Su­ri­naam­se bo­dem. Die is na zijn ar­res­ta­tie uit­ge­le­verd aan Gu­y­a­na, waar hij zelfs de dood­straf ris­keert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.