Ver­volg van pag. 1: Gov.sr weer...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De aan­val­len van woens­dag zijn de zo­ge­noem­de DDOS­aan­val­len, waar­bij de web­si­te en ser­ver-net­werk be­stookt wor­den met een he­le­boel be­rich­ten van di­ver­se com­pu­ters op het­zelf­de mo­ment. Het na­deel van de­ze aan­val is dat het net­werk over­vol raakt en uit voor­zorg of­fli­ne ge­haald moet wor­den. De pre­si­dent-com­mis­sa­ris zegt dat er voor­lo­pi­ge aan­wij­zin­gen zijn dat de aan­val van­uit Bul­ga­rije moet zijn. Het ver­de­re on­der­zoek hier­om­trent moet ech­ter nog af­ge­wacht wor­den, al­vo­rens nog meer over uit te wij­den. In­tus­sen heeft de DSB aan­ge­ge­ven, sinds de cy­ber­aan­val­len de no­di­ge maat­re­ge­len ge­trof­fen te heb­ben. Re­na­te Cru­den, pu­blic re­la­ti­ons of­fi­cer van de bank, zegt dat cli­ën­ten niet hoe­ven te vre­zen voor hun te­goe­den bij de fi­nan­ci­ë­le in­stel­ling. De dienst­ver­le­ning van de bank gaat ge­woon door, waar­door klan­ten nor­maal naar de DSB kun­nen om za­ken te doen. Het zo­ge­noem­de ATM- en POS-sys­teem wer­ken naar zeg­gen van Cru­den ge­woon. Door de aan­val­len heeft de bank de web­si­te of­fli­ne ge­haald en in­ter­net ban­king is voor­lo­pig niet mo­ge­lijk. De ICT-des­kun­di­gen van de bank doen er al­les aan om het pro­bleem op te los­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.