Zon­ne-ener­gie­plant Ro­se­bel krijgt in­ter­na­ti­o­na­le er­ken­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ro­se­bel heeft maan­dag de ‘Best use of So­lar PV<100 MW in Mi­ning’ ge­had. Dit ge­beur­de in Tor­on­to, Ca­na­da, tij­dens de Ener­gy and Mi­nes Re­ne­wa­bles in Mi­ning Awards 2016. Het gaat om de uit­rei­king van awards aan mijn­bouw­be­drij­ven voor hun in­ves­te­rin­gen in wind- en zon­ne-ener­gie.

Vol­gens een pers­be­richt van het be­drijf vloeit de zon­ne­en­er­gie­cen­tra­le van Ro­se­bel voort uit een toe­zeg­ging van Iam­gold aan de Su­ri­naam­se re­ge­ring. De cen­tra­le is de eer­ste groot­scha­li­ge zon­ne-ener­gie­cen­tra­le van Su­ri­na­me en heeft een gein­stal­leerd ver­mo­gen van 5 me­ga­watt. De op­ge­wek­te ener­gie wordt ge­bruikt voor de be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten van Ro­se­bel.

Ron Ha­las, vi­ce­pre­si­dent Com­mer­ci­al, South Ame­ri­ca, van Iam­gold, zegt: “Dit is een bij­zon­de­re er­ken­ning van on­ze com­mit­te­ring als be­drijf aan her­nieuw­ba­re ener­gie en het con­cept van duur­zaam­heid. De zon­ne­en­er­gie­cen­tra­le is een goed voor­beeld van het in­voe­ren van in­no­va­tie­ve en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke tech­no­lo­gie­ën bin­nen on­ze be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten. De zon­ne-ener­gie­cen­tra­le ver­min­dert de uit­stoot van broei­kas­gas­sen en draagt bij aan het ver­la­gen van de ex­ploi­ta­tie­kos­ten van Ro­se­bel. De ei­gen­lij­ke win­naars zijn de Re­pu­bliek Su­ri­na­me, dat ei­ge­naar van de zon­ne­en­er­gie cen­tra­le zal zijn na slui­ting van de mijn, en Su­ri­na­mers die door dit pro­ject ken­nis over zon­ne-ener­gie kun­nen op­doen. Zo­als ik bij de ope­ning van de cen­tra­le in 2014 heb aan­ge­ge­ven: ik hoop dat in de toe­komst ge­zegd zal wor­den dat dit de eer­ste van ve­le zon­ne-ener­gie­cen­tra­les in Su­ri­na­me is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.