Uit de rechts­zaal Drugs­smok­ke­laar krijgt drie jaar cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Quin­cy E is don­der­dag ver­oor­deeld tot drie jaar ge­van­ge­nis­straf voor het in­voe­ren van 5020 gram hasj uit Ne­der­land. Rech­ter Marie Met­ten­d­af leg­de hem ook een boe­te op van SRD 3000, te ver­van­gen door drie maan­den hech­te­nis. De in be­slag ge­no­men drugs zijn ont­trok­ken aan het ver­keer en de reis­tic­ket en in­stap­kaart zijn ver­beurd­ver­klaard.

Met­ten­d­af hield hem voor dat de drugs in een aan­tal klei­ne pak­jes zou kun­nen wor­den ver­deeld, waar­door ve­len bij ge­bruik daar­van ver­slaafd zou­den kun­nen ra­ken. Ze zegt dat zij ook jeugd­rech­ter is en weet dat veel jeug­di­gen ver­slaafd zijn aan drugs. Dit komt vol­gens haar niet naar bui­ten, maar het is een zorg­punt. De rech­ter zegt dat de au­to­ri­tei­ten op de lucht­ha­ven alert zijn voor het feit dat de drugs niet al­leen wor­den uit­ge­voerd, maar ook in­ge­voerd. “Ik ben stom ge­weest”, ver­tel­de Quin­cy E.

Hij kreeg het pak­ket­je met het ver­bo­den spul van ie­mand om mee te ne­men. Vol­gens hem heeft hij geen ge­le­gen­heid ge­had om te wei­ge­ren. Hij nam mee, maar werd op de Johan Adolf Pen­gel­lucht­ha­ven be­trapt. Hij zegt dat het bru­to­ge­wicht 5020 gram is. In eer­ste in­stan­tie ver­tel­de hij 500 eu­ro te heb­ben ge­kre­gen om het pak­ket­je mee te ne­men. De rech­ter con­fron­teer­de hem met een ver­kla­ring die hij bij de po­li­tie heeft af­ge­legd dat hij 500 gram hasj mocht hou­den. Hij weet niet hoe en waar hij die 500 gram zou ver­ko­pen, om­dat hij zich niet be­zig houdt met drugs. Hij be­weert een goe­de baan te heb­ben en moet ook nog zijn stu­die af­ron­den. Hij heeft een ge­zin te ver­zor­gen. Vol­gens hem werkt zijn vrouw niet. Hij wil niet dat zijn school­jaar ver­lo­ren gaat. De jon­ge­man be­tuigt spijt te heb­ben dat hij de drugs heeft aan­ge­no­men. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal vindt dat Quin­cy E eer­der moest heb­ben ge­dacht aan zijn stu­die, baan en ge­zin. Ze eis­te drie jaar en zes maan­den cel­straf en een boe­te van SRD 5000, sub­si­di­air vijf maan­den hech­te­nis. Ad­vo­caat Le­sley Ro­gers zegt dat men­sen veel­al de drugs het land uit­voe­ren, maar de jon­ge­man heeft juist bin­nen­ge­smok­keld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.