“Al­les heb­ben ze ge­sto­len”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Al­les heb­ben ze ge­sto­len”, ver­telt een man aan de krant. In zijn wo­ning op het Has­san­pro­ject in Commewijne is woens­dag een in­braak ge­pleegd. Vol­gens de be­na­deel­de ging zijn vrouw om half­ne­gen ‘s mor­gens naar de win­kel om zeep te ko­pen. Ze zou kle­ren was­sen, maar had niet vol­doen­de zeep in huis. Toen zij om half­tien thuis te­rug­kwam, stond de ga­ra­ge­deur open. De deur was ge­for­ceerd. De man zegt dat er een tas met meer dan SRD 13.000, sie­ra­den en di­ver­se do­cu­men­ten zo­als een bank­pas, pin­pas, per­ceel­kaart en een iden­ti­teits­kaart is buit­ge­maakt. Ook zijn mo­bie­le te­le­foons ge­sto­len. De be­na­deel­de ver­telt dat het he­le huis over­hoop is ge­haald. Het ge­sto­len geld had vol­gens de man een be­paal­de be­stem­ming, maar is buit­ge­maakt. Hij had de in­braak in zijn pand niet ver­wacht. De man ver­moedt dat de da­ders het ter­rein zijn op­ge­lo­pen en na de daad zijn op­ge­haald in de om­ge­ving. Er is geen au­to voor zijn wo­ning ge­zien. Twee tot drie maan­den te­rug had­den twee jon­ge­man­nen wel ge­pro­beerd een in­braak in de wo­ning te ple­gen. Ze pro­beer­den een raam te for­ce­ren, maar wer­den door een fa­mi­lie­lid van de be­na­deel­de be­trapt. Toen was er een au­to voor het huis van de be­na­deel­de, waar­in de da­ders stap­ten en weg­re­den. De man zegt dat hij zich niet meer vei­lig voelt. Hij is te­leur­ge­steld dat zijn spul­len niet meer vei­lig zijn in zijn wo­ning.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.