Ja­ri­ge Vil­la Zapak­ara viert 75 dui­zend­ste be­zoe­ker

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op zon­dag 27 no­vem­ber be­staat Vil­la Zapak­ara pre­cies ze­ven jaar. Het kin­der­mu­se­um viert haar ver­jaar­dag op za­ter­dag 26 no­vem­ber met 70 kin­de­ren, van wie een deel via het ‘Abra Bro­ki pro­ject’ on­der be­ge­lei­ding van Mo­le­mann en de an­de­re in­di­vi­du­e­le be­zoe­kers met een spe­ci­aal ver­jaar­dags­ta­rief. Ma­rie­le Pals, di­rec­teur van het Tro­pen­mu­se­um Ju­ni­or uit Am­ster­dam, is spe­ci­aal naar Su­ri­na­me ge­ko­men om dit te vie­ren. Dit meldt Vil­la Zapak­ara in een pers­be­richt. Tij­dens het ver­jaar­dags­feest wordt de MixMax Bra­sil­tour ge­daan. Er zijn Bra­zi­li­aan­se dans en ca­poei­ra work­shops, een man­ne­quin­chal­len­ge en na­tuur­lijk is er tijd voor taart en (kin­der)cham­pag­ne.

Sinds de ope­ning op 27 no­vem­ber 2009 heeft Vil­la Zapak­ara al 75 dui­zend be­zoe­kers mo­gen ver­wel­ko­men. Het mu­se­um is be­gon­nen in 2009 met de ten­toon­stel­ling ‘Pa­leis­ge­hei­men’. In 2011 ging de tweede in­ter­ac­tie­ve ten­toon­stel­ling, ‘Ster in de stad’, van start. De­ze ten­toon­stel­ling ging over het le­ven in de mil­joe­nen­stad Mum­bai. In 2013 open­de Vil­la Zapak­ara de deu­ren met ‘De Qi van Chi­na’ de ener­gie die door al­les en ie­der­een stroomt. Dit jaar kun­nen de kin­de­ren op be­zoek bij MixMax Bra­sil. MixMax Bra­sil speelt zich af in een kun­ste­naars­wijk in de staat Per­nam­bu­co, in het noord­oos­ten van Bra­zi­lië met Re­ci­fe als hoofd­stad. Het over­koe­pe­len­de the­ma van de ten­toon­stel­ling luidt: ‘nix is wat het lijkt, mix is wat het is’. Da­kaya Lenz, in­hou­de­lijk di­rec­teur van Vil­la Zapak­ara, ver­telt dat ze trots is op de­ze mijl­paal. De nieu­we ten­toon­stel­ling is voor het scho­len­pro­gram­ma tot eind 2017 vol­ge­boekt. Da­kaya geeft aan dat ze blij is dat Vil­la Zapak­ara op het ge­bied van kind­vrien­de­lij­ke kunst- en cul­tuur­edu­ca­tie niet meer weg te den­ken is in on­ze sa­men­le­ving. En dat on­danks de si­tu­a­tie in het land de scho­len het nog steeds kun­nen or­ga­ni­se­ren dat de kin­de­ren ko­men. Kin­der­mu­se­um Vil­la Zapak­ara heeft van­af het be­gin een sa­men­wer­king met het Tro­pen­mu­se­um Ju­ni­or in Am­ster­dam. Het Tro­pen­mu­se­um Ju­ni­or ont­wik­kelt de ten­toon­stel­lin­gen die Vil­la Zapak­ara over­neemt. Dat mu­se­um heeft meer dan 40 jaar er­va­ring op het ge­bied van in­ter­ac­tie­ve kin­der­ten­toon­stel­lin­gen.

Vil­la Zapak­ara is in staat ge­weest de­ze mijl­paal te be­rei­ken, me­de dank­zij de steun van haar hoofd­spon­sor de Ne­der­land­se am­bas­sa­de. De am­bas­sa­de is nog tot eind 2017 hoofd­spon­sor van het kin­der­mu­se­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.