Rech­ter tikt Pi­ra­ten­par­tij op vin­gers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - De Pi­ra­ten­par­tij bijt in het stof, nu één in zijn ogen on­te­recht ge­roy­eerd lid van de par­tij door de rech­ter in het ge­lijk is ge­steld.

De rech­ter ver­biedt de jon­ge po­li­tie­ke be­we­ging om ko­men­de zon­dag een ver­kie­zing voor hun raad van toe­zicht te hou­den. In­dien ze zich daar niet aan hou­den, wacht hen een dwang­som van 10.000 eu­ro. De par­tij draait als ver­lie­zer so­wie­so op voor de pro­ces­kos­ten.

Het ver­bod is de uit­komst van een kort­ge­ding dat ex-pi­ra­ten­be­stuur­der Floor Drost had aan­ge­span­nen te­gen de par­tij die hem on­langs roy­eer­de als lid. De voor­zie­nin­gen­rech­ter is van me­ning dat Drost een in de sta­tu­ten ge­noem­de be­roeps­mo­ge­lijk­heid te­gen zijn roy­e­ment is ont­hou­den, waar­door hij ko­men­de zon­dag niet deel kan ne­men aan de ge­plan­de ver­kie­zing voor een raad van toe­zicht bij de par­tij. De par­tij om­schreef Drost eer­der de­ze week als een sek­sis­ti­sche que­ru­lant, die een ge­vaar vormt voor een plek­je in de Tweede Ka­mer bij de ko­men­de ver­kie­zin­gen. Vol­gens de par­tij gooi­de Drost voort­du­rend ge­voe­li­ge in­ter­ne cor­res­pon­den­tie op straat.

Het roy­e­ment van Drost volg­de na he­vi­ge in­ter­ne ru­zies en een be­stuurs­cri­sis bij de par­tij, die ko­men­de maart voor de tweede keer zal deel­ne­men aan de Tweede Ka­mer­ver­kie­zin­gen.

(De Te­le­graaf/foto:

bright.nl)

Lijst­trek­ker van de Pi­ra­ten­par­tij An­cil­la van de Leest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.