Helft Ne­der­lan­ders wil ge­ko­zen bur­ge­mees­ter

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ruim de helft van de Ne­der­lan­ders geeft de voor­keur aan een door het volk ge­ko­zen bur­ge­mees­ter. Bij­na één op de vijf vindt de hui­di­ge ma­nier de bes­te, na­me­lijk dat de ge­meen­te­raad een kan­di­daat voor­draagt die dan door de re­ge­ring wordt be­noemd. Een klei­ne min­der­heid van 14 pro­cent vindt een be­noe­ming van de bur­ge­mees­ter door de ge­meen­te­raad de bes­te ma­nier.

Dit blijkt uit een on­der­zoek waar­van het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken gis­te­ren de re­sul­ta­ten be­kend­maak­te. De on­der­vraag­den kon­den al­leen uit de drie al­ter­na­tie­ven kie­zen, 15 pro­cent gaf aan geen keu­ze te kun­nen ma­ken. Ver­uit de mees­te on­der­vraag­den vin­den het veel de­mo­cra­ti­scher als de in­wo­ners zelf hun bur­ge­mees­ter kun­nen kie­zen. Des­on­danks hech­ten veel men­sen waar­de aan een bur­ge­mees­ter die bo­ven de po­li­tie­ke par­tij­en en op­vat­tin­gen staat.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.