Am­ster­dam be­perkt fees­ten Gay Pri­de

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Het aan­tal straat- en plein­fees­ten tij­den de Am­ster­dam Gay Pri­de wordt ver­min­derd en de tra­di­ti­o­ne­le ker­mis op de Dam ver­dwijnt bin­nen en­ke­le ja­ren. Dat zijn en­ke­le on­der­de­len van het nieu­we eve­ne­men­ten­be­leid, dat een bij­dra­ge moet le­ve­ren aan het be­heer­sen van de druk­te in de stad. Bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan heeft de ge­meen­te­raad in een brief ge­ïn­for­meerd over de voort­gang van dit nog na­der uit te wer­ken be­leid.

Am­ster­dam trekt mo­men­teel mas­sa’s be­zoe­kers, die flink wat over­last met zich mee­bren­gen. Het stads­be­stuur werkt er dan ook hard aan om be­zoe­kers meer te ver­sprei­den. Zo wordt on­der meer ge­ke­ken naar eve­ne­men­ten­lo­ca­ties bui­ten de bin­nen­stad, zo­als in West­poort en de Tui­nen van West. In het nieu­we eve­ne­men­ten­be­leid wil het stads­be­stuur recht doen aan zo veel mo­ge­lijk be­lan­gen, zo­als die van om­wo­nen­den, eve­ne­men­ten­or­ga­ni­sa­to­ren, on­der­ne­mers en be­zoe­kers. Hier­bij wordt ook ge­ke­ken naar ge­luids­over­last.

Uit de voor­lo­pi­ge re­sul­ta­ten van een ex­tern ge­luids­bu­reau blijkt dat elke lo­ca­tie maat­werk no­dig heeft, aan­ge­zien fac­to­ren als be­bou­wing, de aan­we­zig­heid van groen en de on­der­grond van het ter­rein van in­vloed zijn. Het plan is de ko­men­de maan­den nieu­we richt­lij­nen op te stel­len die al voor de eve­ne­men­ten op Ko­nings­dag moe­ten gel­den. (De Te­le­graaf/foto:

hp­de­tijd.nl) 08:00 NBA High­lights

(Herh.)

08:50 Kin­der Se­rie: Spon­ge

Bob

09:30 Eng­land - Pre­mier Le­a­gue: Burn­ley - Man­ches­ter Ci­ty

11:35 Just for Laughs (herh.) 12:15 Spain - La Li­ga: Re­al Ma­drid - Spor­ting Gijón

14:30 Eng­land - Pre­mier Le­a­gue: Chel­sea - Tot­ten­ham Hot­spur 16:45 Spain - La Li­ga:

Se­vil­la - Va­len­cia 18:55 Smack­down(Herh.) 21:00 NBA: New York @

Char­lot­te

23:35 Dra­ma se­rie: Qu­een of

the South

00:20 Mo­vie: Blood

Dia­mond

02:45 Mo­vie: Sausa­ge Par­ty 04:10 Mo­vie: Ali­ce Through

The Loo­king Glass 06:05 Car­toons

12:00 Eng­land - Pre­mier Le­a­gue: Li­ver­pool - Sun­der­land

14:30 Ger­ma­ny - Bun­de­s­li­ga: 08:00 Spain - La Li­ga: Vil­lar­re­al - De­por­ti­vo Ala­vés

10:05 NBA High­lights

(Herh.)

10:55 Kin­der se­rie: Tom &

Jer­ry Ta­les

12:15 Spain - La Li­ga: Osas­u­na - At­lé­ti­co Ma­drid

The Voi­ce - Top 11 Eli­mi­na­ti­ons (Herh.) Doc.: The Greeks of The Good Stri­fe

Spain - La Li­ga: Re­al So­cie­dad - Bar­cel­o­na Kin­der pro­gram­ma: Tu­tu (Herh.)

NBA High­lights HI Ac­tief

QN Stu­dio Sport Dra­ma se­rie: De­vious Maids

Dra­ma se­rie: If Lo­ving You Is Wrong (Herh.)

Mo­vie: The De­par­ted Mo­vie: Era­gon Mo­vie: A Good Year Car­toons 14:20 15:25 16:45 18:50 19:05 20:00 20:30 21:35 22:20

23:10 01:40 03:25 05:20

11:15 Eng­land - Pre­mier

08:15 Just for laughs

08:40 Mo­vie: Jol­ly LLB 11:00 Mo­vie: Is­hq Vis­hk 13:30 En­ter­tain­ment: The

Sta­ge (Herh.)

14:30 Mo­vie: The Le­gend of

Bha­gat Singh Le­a­gue: Ar­sen­al -

AFC Bour­ne­mouth 13:30 Eng­land - Pre­mier Le­a­gue: Man­ches­ter Uni­ted - West Ham Uni­ted

15:30 X - Fac­tor (Herh.) 16:45 Fran­ce - Li­gue 1: Ly­on

- Pa­ris Saint-Ger­main 18:50 Dra­ma se­rie: Teen

Wolf

19:40 Cri­me se­rie: NCIS 20:30 Cri­me se­rie: The

Blac­k­list

21:15 Thril­ler Se­rie: The

Strain

22:00 Mo­vie:

The Buc­ket List

23:35 Mo­vie: Ad­dic­ted To

Fre­s­no

01:00 Mo­vie: Sa­fe Hou­se 02:55 Mo­vie: Sin Ci­ty

05:00 Mo­vie: Ti­ger Hou­se 06:20 Mo­vie:

Mon­ster Hou­se

07:50 Mo­vie: Ni­ne Li­ves 09:20 Doc.: The Brid­ge­wa­ter

Tri­an­g­le

10:50 Doc.: The Ma­gi­cal

Fo­rest

09:45 Just for laughs 10:10 Mo­vie: Wel­co­me to

Sa­j­jan­pur

12:40 Mo­vie: Vi­vah

15:35 En­ter­tain­ment: The

Sta­ge (Herh.)

16:40 Mo­vie:

Singh Saab the Gre­at 19:25 Mo­vie: Mas­ti

22:30 Mo­vie: Shaarya 01:00 Mo­vie: Sa­ty­a­gra­ha 03:30 Mo­vie: Wel­co­me to

Sa­j­jan­pur

05:50 Mo­vie: Vi­vah

07:00 BBC Nieuws

07:35 Ste­ven Rey­me

Min­sti­res

08:10 Te­ken­film

09:30 SVB – Te­les­ur Top­klas­se Com­pe­ti­tie: In­ter Moen­go Tapoe x Nishan ‘42

11:00 For­mu­la One Ra­cing:

Adu Du­bai

13:00 Top Gear U.K.

14:05 Ma­ran­t­ha Mi­ni­s­tries 15:05 Car­li­ne En­ter­tain­ment 16:00 SVB – Te­les­ur Top­klas­se Com­pe­ti­tie: Voor­waarts x W.B.C. 17:30 It’s Har­vest Ti­me 18:00 Re­vue: Bin­nen­lands

Week­over­zicht

18:45 The A – Z Of TV 20:00 20:15 21:00 21:50 22:15 00:05

07:00 BBC Nieuws

10:00 ATV Sport Mix

16:45 So You Think You Can

Dan­ce

18:00 SVB – Te­les­ur Top­klas­se

Com­pe­ti­tie:

Leo Vic­tor x Jong Ram­baan

19:40 The Min­dy Pro­ject 20:00 Blue Bloods

21:00 Tap A Bank­stel

22:00 SVB – Te­les­ur Top­klas­se Com­pe­ti­tie: Bo­to­p­asie x Ro­bin­hood Einde uit­zen­ding ATV (kn.12.2)

(Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den)

00:05 Gar­de­ning

Su­ri­fa­tu

Pu­er­to La­ti­no In­ter­na­ti­o­nal

Run­ning Wild With Bear Grylls

Beurs 2016

Tv.film: I’m Not Rea­dy For Christ­mas Einde uit­zen­ding ATV (kn.12.1)

Er wordt on­der meer ge­ke­ken naar eve­ne­men­ten­lo­ca­ties bui­ten de bin­nen­stad, zo­als in West­poort en de Tui­nen van West.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.