At­lé­ti­co fan eist scha­de­ver­goe­ding voor ver­lo­ren CL-fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Een sup­por­ter van At­lé­ti­co Ma­drid heeft zich bij de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UEFA be­klaagd over de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue van vo­rig sei­zoen te­gen Re­al Ma­drid.

Jo­sé An­to­nio Cam­pon sleept de UEFA en scheids­rech­ter Mark Clat­ten­burg voor het ge­rechts­hof in Le­ga­nes. Hij wli 1660 eu­ro te­rug­zien voor de scha­de die hij heeft op­ge­lo­pen door de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue te be­zoe­ken in het voor­bije sei­zoen. Vol­gens de At­lé­ti­co-sup­por­ter werd zijn team be­na­deeld door­dat Clat­ten­burg een doel­punt van Ser­gio Ra­mos toe­stond. Hij vindt de ca­me­ra­beel­den be­wij­zen dat Ra­mos bui­ten­spel stond op het mo­ment dat hij de be­slis­sen­de goal maak­te. Re­al won de fi­na­le ver­vol­gens in een straf­schop­pen­se­rie.

Cam­pon eist de 160 eu­ro te­rug die hij voor een en­tree­kaart­je be­taal­de, plus 1500 eu­ro emo­ti­o­ne­le scha­de. Hij wil met zijn aan­klacht een sta­te­ment ma­ken te­gen het be­leid van de UEFA. Te­gen AS pleit hij voor het ge­bruik van tech­no­lo­gie om der­ge­lij­ke si­tu­a­ties te voor­ko­men. Vol­gens hem krij­gen gro­te­re clubs va­ker het voor­deel van de twij­fel.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.