Cliff Ri­chard maakt co­me­back

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Zan­ger Cliff Ri­chard maakt de­ze maand een mu­zi­ka­le co­me­back met de kerst­sin­gle It’s bet­ter to dream. Met het num­mer wil hij voor de der­de keer in zijn so­lo­car­ri­è­re op num­mer 1 staan met kerst­mis. Eer­der luk­te hem dat in Groot-Brit­tan­nië in 1988 met Mist­le­toe and wi­ne en in 1990 met Sa­vi­our’s Day. Cliff Ri­chard kan wel wat po­si­tie­ve pu­bli­ci­teit ge­brui­ken. De 76-ja­ri­ge zan­ger werd in ver­band ge­bracht met sek­su­eel mis­bruik, hoe­wel het Open­baar Mi­nis­te­rie re­cent na twee jaar con­clu­deer­de dat er on­vol­doen­de be­wijs is voor de be­schul­di­gin­gen en hem van al­le blaam zui­ver­de. De kerst­sin­gle komt vol­gens Sky News la­ter de­ze maand uit op iTu­nes en als kerst­kaart met daar­in een cd en een per­soon­lij­ke bood­schap van Sir Cliff. It’s bet­ter to dream is een voor de feest­da­gen aan­ge­pas­te ver­sie van het ori­gi­neel dat af­kom­stig is van zijn nieu­we al­bum Just... Fa­bu­lous Rock ‘n’ Roll. Op het al­bum zingt Cliff ook nieu­we ver­sies van klas­sie­kers als Roll Over Beet­ho­ven en Gre­at Balls Of Fi­re.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.