RAnBIr KAp­oor En SonAm In SAnJAy Dutt BIopIC

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ranbir Kap­oor en Sonam Kap­oor maak­ten hun ac­teer­de­buut sa­men in het jaar 2007 in Saawa­riya. Re­gis­seur Sanjay Leela Bhan­sa­li lan­ceer­de de twee ta­lent­vol­le ac­teurs in de Bol­ly­wood­film­in­du­strie. Hoe­wel Saawa­riya het niet goed deed aan de kas­sa, wordt het duo nu ge­pre­zen voor hun ac­teer­vaar­dig­he­den. Dit jaar, is prach­tig voor bei­de ster­ren ge­weest. Het zal bin­nen­kort nog be­ter voor hen kun­nen zijn als zij her­e­ni­gen op het wit­te doek. Na 10 jaar zal het duo naar ver­luidt her­e­ni­gen op het scherm voor de film­bi­o­gra­fie van Sanjay Dutt die ge­re­gis­seerd zal wor­den door Raj­ku­mar Hi­ra­ni. Dit is waar­schijn­lijk de eer­ste keer na hun de­buut­film dat ze weer bij el­kaar zul­len ko­men. Het goe­de nieuws is dat de ac­teurs naar ver­luidt ro­man­ti­sche voor­stel­lin­gen zul­len ge­ven in de film. Vol­gens een toon­aan­ge­vend rod­del­blad zei een bron: “Sonam Kap­oor gaat een vrien­din van Sanjay in de film spe­len.” Zo­als we al we­ten, kwam de film­ma­ker heel lang te­rug met het idee voor de biopic. Het is nu twee jaar ver­der en Ranbir ver­klaart dat hij nog steeds deel uit­maakt van het pro­ject. De film­op­na­mes wor­den ko­mend jaar ge­daan. Sonam gaat een spe­ci­a­le rol spe­len. Het is be­kend dat de ka­poor­telg zijn look gaat ver­an­de­ren voor de film. Het is heel span­nend om bei­de Kap­oors weer op het scherm te zien. La­ter ver­schijnt Ranbir sa­men met Ka­tri­na Kaif in de lang­ver­wach­te film, Jag­ga Ja­soos van re­gis­seur Anurag Ba­su. (in­di­a­ti­mes.com / foto: me­dia­re­sour­ces.idi­va.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.