Et­ni­sche zui­ve­ring in My­an­mar door le­ger

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MY­AN­MAR - Het le­ger van My­an­mar is be­zig met een ‘col­lec­tie­ve af­straf­fing’ van de is­la­mi­ti­sche Ro­hin­gya-min­der­heid in het wes­ten van het land, met ‘et­ni­sche zui­ve­ring’ als ul­tiem doel. Die be­schul­di­ging uit­te VN-func­ti­o­na­ris Jo­hn McKis­sick te­gen de BBC. Om de Ro­hin­gya-mos­lims het land uit te ja­gen, wor­den vol­gens de be­stuur­der in de grens­streek ‘man­nen dood­ge­scho­ten, kin­de­ren af­ge­slacht, vrou­wen ver­kracht en hui­zen ver­brand en ge­plun­derd’. McKis­sick leidt een mis­sie van de VN­vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie UNHCR in buur­land Bang­la­desh. Daar zijn al dui­zen­den men­sen naar­toe ge­vlucht van­we­ge het ge­weld. Maan­dag maak­te Hu­man Rights Watch be­kend dat het le­ger van My­an­mar op gro­te schaal dor­pen van de Ro­hin­gya in het noord­wes­ten van het land ver­nie­tigt. Het le­ger zelf spreekt van een te­gen­of­fen­sief te­gen ge­wa­pen­de ‘ter­ro­ris­ten’, vol­gens de re­ge­ring Ro­hin­gya’s, die be­gin ok­to­ber ne­gen agen­ten dood­den bij een over­val op grens­pos­ten in de deel­staat Rak­hi­ne. Het ge­bied is af­ge­gren­deld en er zijn be­rich­ten over mar­te­lin­gen, ver­krach­tin­gen en exe­cu­ties. Vol­gens de re­ge­ring van My­an­mar over­drijft de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie. De­ze riep de VN maan­dag op een on­der­zoek in te stel­len.

De on­ge­veer 1 mil­joen Ro­hin­gya heb­ben al de­cen­nia te ma­ken met on­der­druk­king en dis­cri­mi­na­tie door de boed­dhis­ti­sche meer­der­heid. Door de Bir­me­zen wor­den ze als il­le­ga­le im­mi­gran­ten ge­zien, ruim hon­derd­dui­zend van hen ver­blij­ven in vluch­te­lin­gen­kam­pen. De be­schul­di­gin­gen zijn pijn­lijk voor de nieu­we lei­der van My­an­mar, Aung San Suu Kyi, die na­druk­ke­lijk de ver­zoe­ning van et­ni­sche min­der­he­den na­streeft.

(Volks­krant.nl)

In­do­ne­si­sche ac­ti­vis­ten pro­tes­te­ren te­gen het ge­weld te­gen Ro­hin­gya-mos­lims in My­an­mar. (Foto: EPA )

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.