Ni­ge­ri­aan­se troe­pen scho­ten 150 ac­tie­voer­ders dood

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIGERIA - Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal zegt dat vei­lig­heids­troe­pen van Nigeria ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de dood van ten­min­ste 150 ac­tie­voer­ders in de re­gio Bia­fra. Het le­ger zou na­ge­noeg zon­der waar­schu­wing met scherp heb­ben ge­scho­ten, om de­mon­stran­ten van de se­pa­ra­tis­ti­sche ac­tie­groep In­heem­se Be­vol­king van Bia­fra (IPOB) uit­een te drij­ven. Dit zou tus­sen au­gus­tus 2015 en au­gus­tus 2016 zijn ge­beurd. Vol­gens een le­ger­woord­voer­der is de be­schul­di­ging van Am­ne­sty er slechts op ge­richt om het Ni­ge­ri­aan­se le­ger in een kwaad dag­licht te stel­len. Ook de po­li­tie ont­kent de be­schul­di­gin­gen en zegt dat de po­li­tie in Nigeria geen de­mon­stran­ten heeft aan­ge­val­len. Am­ne­sty zegt dat Nigeria bui­ten­spo­rig ge­weld heeft ge­bruikt om bij­een­kom­sten te ver­sto­ren. De or­ga­ni­sa­tie trekt de­ze con­clu­sie na­dat het 193 men­sen heeft ge­ïn­ter­viewd en ve­le foto’s en vi­deo’s heeft be­stu­deerd. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie roept de re­ge­ring van Nigeria op om een on­der­zoek in te stel­len. Vol­gens Am­ne­sty staat vast dat het le­ger veel va­ker ex­ces­sief ge­weld heeft ge­bruikt en stee­vast pro­beert de moor­den te ver­doe­ze­len. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie schat dat het Ni­ge­ri­aan­se le­ger ver­ant­woor­de­lijk is voor acht­dui­zend do­den als ge­volg van on­wet­ti­ge ac­ties, mar­te­ling en an­de­re schen­din­gen. (Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.